TEK5050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet omhandler virkemåte og teknologi for kameraer, bildesensorer og lysdetektorer i hele det optiske bølgelengdeområdet fra synlig lys til infrarød varmestråling. Emnet gir innsikt i signalveien fra lyskilder, gjennom atmosfære og optikk, til bildesensor eller detektor, og videre til analoge elektriske signaler og digitale bildedata. Et sentralt tema er hvordan slike systemer kan karakteriseres med tanke på egenskaper som oppløsning, følsomhet, støy og hastighet. Mye av stoffet illustreres med praktiske demonstrasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil du ha

  • god innsikt i virkemåten til kameraer og bildesensorer
  • god forståelse av fysikken bak digitale bildedata
  • god kjennskap til oppbygning og virkemåte for ulike typer detektorer som omsetter lys til elektriske signaler
  • god forståelse av signalveien fra lyskilde til elektrisk signal
  • god kjennskap til hvordan man beskriver egenskaper og ytelse til kameraer og detektorer

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er nyttig å ha kjennskap til grunnleggende elektronikk, signalteori og fysikk, inklusiv grunnleggende halvlederfysikk tilsvarende FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk, men det blir gitt korte introduksjoner til stoff som hentes fra andre fagfelt.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning og regneøvelser per uke gjennom hele semesteret.

Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet undervises på Institutt for teknologisystemer på Kjeller forskningspark. Se rutetabellen for instituttets egen studentbuss fra Blindern.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % ved sensurering.
  • Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen i stedet.
  • Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 09:26:16

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)