TEK5050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet handler om virkemåte og teknologi for kameraer, bildesensorer og lysdetektorer i hele det optiske bølgelengdeområdet fra synlig lys til infrarød varmestråling. Emnet gir innsikt i signalveien fra lyskilder, gjennom atmosfære og optikk, til bildesensor eller detektor, og videre til analoge elektriske signaler og digitale bildedata. Et sentralt tema er hvordan slike systemer kan karakteriseres med tanke på egenskaper som oppløsning, følsomhet, støy og hastighet. Mye av stoffet illustreres med praktiske demonstrasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil du ha

  • god innsikt i virkemåten til kameraer og bildesensorer
  • god forståelse av fysikken bak digitale bildedata
  • god kjennskap til oppbygning og virkemåte for ulike typer detektorer som omsetter lys til elektriske signaler
  • god forståelse av signalveien fra lyskilde til elektrisk signal
  • god kjennskap til hvordan man beskriver egenskaper og ytelse til kameraer og detektorer

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Det er nyttig å ha kjennskap til grunnleggende elektronikk, signalteori og fysikk, inklusiv grunnleggende halvlederfysikk tilsvarende FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk, men det blir gitt korte introduksjoner til stoff som hentes fra andre fagfelt.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning og regneøvelser pr. uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig avsluttende eksamen teller 100% av karakteren. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt 3 timers skriftlig eksamen.

Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:15:13

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)