TEK9550 – Avanserte områder innen kryptologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Hovedmålet for emnet er å tilegne seg kunnskap om sentrale områder innen moderne kryptologi. Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i teoretiske og praktiske sider knyttet til design, analyse og bruk av kryptografiske mekanismer i «state-of-the-art» sikkerhetsløsninger. Innholdet vil omfatte temaer som står sentralt i moderne kryptoforskning, og vil utdype og behandle områder innen fagfeltet som viderefører innføringsemnet TEK4500 – Innføring i kryptografi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Forståelse for ulike tilnærminger til å definere sikkerhet for et kryptosystem (informasjonsteoretisk og kompleksitetsbasert), herunder innsikt i prinsipper og teknikker for «bevisbar sikkerhet»
  • God kjennskap til moderne og komplekse kryptografiske protokoller
  • Kunne anvende moderne analyseteknikker (lineær og differensiell kryptoanalyse)
  • God forståelse for utfordringer knyttet til implementasjon av kryptografiske mekanismer i praktiske anvendelser
  • Forståelse for de utfordringer som kvanteberegninger representerer for dagens kryptostemer og kjenne til aktuelle løsninger for «kvanteresistent» kryptografi
  • En fordypet innsikt i minst ett av temaene som presenteres i emnet, og erfaring i å presentere denne

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende en bachelorgrad innen matematikk og informatik. Studentene bør ha tatt TEK4500 – Innføring i kryptografi eller ha tilsvarende kunnskap innen kryptologi.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning i uka, som fordeler seg enten som 3 timer forelesning eller 2 timer forelesning + 1 time øvelse. Det vil være en obligatorisk prosjektoppgave knyttet til minst én innlevering i form av essay, oppgaveinnlevering og/eller presentasjon av et faglig tema.

Prosjektoppgaven inngår i karaktergrunnlaget for emnet, og må være bestått før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen. Karakter på den obligatoriske oppgaven teller 30% av endelig karakter.

Obligatoriske oppgaver er kun godkjente for inneværende semester, og må bestås på nytt ved senere opptak til emnet.

Eksamen

Muntlig eksamen avholdes i slutten av semesteret. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig.

Obligatoriske oppgaver teller 30%, og eksamen 70% av endelig karakter.

Obligatoriske oppgaver er kun godkjente for inneværende semester, og må bestås på nytt ved senere opptak til emnet.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juli 2020 16:19:22

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)