TEK9550 – Avanserte områder innen kryptologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedmålet for emnet er å tilegne seg kunnskap om sentrale områder innen moderne kryptologi. Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i teoretiske og praktiske sider knyttet til design, analyse og bruk av kryptografiske mekanismer i «state-of-the-art» sikkerhetsløsninger. Innholdet vil omfatte temaer som står sentralt i moderne kryptoforskning, og vil utdype og  behandle områder innen fagfeltet som viderefører innføringsemnet UNIK 4220. Emnet fokuserer på flere avanserte temaer innen fagområdet, hvor minst ett tema kan fordypes gjennom kandidatens forskningsarbeid mot sin doktoravhandling.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Forståelse for ulike tilnærminger til å definere sikkerhet for et kryptosystem (informasjonsteoretisk og kompleksitetsbasert), herunder innsikt i prinsipper og teknikker for «bevisbar sikkerhet»
  • God kjennskap til moderne og komplekse kryptografiske protokoller
  • Kunne anvende moderne analyseteknikker (lineær og differensiell kryptoanalyse)
  • God forståelse for utfordringer knyttet til implementasjon av kryptografiske mekanismer i praktiske anvendelser
  • Forståelse for de utfordringer som kvanteberegninger representerer for dagens kryptostemer og kjenne til aktuelle løsninger for «kvanteresistent» kryptografi
  • En fordypet innsikt i minst ett av temaene som presenteres i emnet, og erfaring i å presentere denne

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende en bachelorgrad innen matematikk og informatik. Studentene bør ha tatt UNIK4220 – Innføring i kryptografi (videreført)/UNIK9220 – Innføring i kryptografi (nedlagt) eller ha tilsvarende kunnskap innen kryptologi.

Undervisning

3 timer undervisning i uka (3 timer forelesning eller 2 timer forelesning + 1 time øvelse). Det vil være obligatorisk prosjektoppgave knyttet til minst én innlevering i form av essay, oppgaveinnlevering og/eller presentasjon av et faglig tema. Prosjektoppgaven inngår i karaktergrunnlaget for emnet, og må være bestått før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen. Bestått obligatorisk oppgave gir rett til å gå opp til eksamen de to påfølgende årene. Karakter på den obligatoriske oppgaven teller 30% av endelig karakter.

Eksamen

Muntlig eksamen avholdes i slutten av semesteret. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig.

 

Prosjektoppgave teller 30% og eksamen 70% av endelig karakter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Et eksamensforsøk i dette emnet teller også som forsøk i følgende emner: TEK5550

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)