TEK4500 – Innføring i kryptografi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Kryptografi utgjør i dag en fundamental del av sikkerheten i all moderne kommunikasjon. Alt fra web-surfing, e-post og telefoni, til meldingstjenester, datalagring og videosamtaler, sikres i dag ved hjelp av kryptografiske teknikker. I dette emnet vil det bli gitt en innføring i alle de mest sentrale prinsippene, metodene og definisjonene innenfor fagområdet, i tillegg til en gjennomgang av noen av de viktigste anvendelsene og implementasjonene.

Emnet vil starte med en kort historikk av klassiske kryptografiske systemer, før den ene hovedkomponenten i moderne kryptografi, nemlig symmetriske systemer, vil bli gjennomgått. Dette inkluderer områder som pseudotilfeldige funksjoner og permutasjoner, tallgeneratorer, strømchiffere, blokkchiffere, hash-funksjoner, meldingsautentisering, og krypteringsmoduser. Deretter vil den andre hovedkomponenten innen kryptografi - og det som revolusjonerte faget på 70-tallet - nemlig asymmetriske systemer, dekkes. Dette inkluderer blant annet asymmetrisk kryptering, digitale signaturer, og nøkkelutveksling. I tillegg vil noen av de matematiske problemene som ligger til grunn for sikkerheten i asymmetriske systemer dekkes, slik som faktoriseringsproblemet og diskret-logaritmeproblemet bli beskrevet.

Mer avanserte temaer, slik som for eksempel kryptografiske protokoller eller kvantesikker krypto, kan også dekkes - avhengig av tid og studentenes ønsker.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du beskrive sentrale konsepter, metoder, og definisjoner innen kryptografi
  • kan du definere de viktigste symmetriske primitivene, slik som blokkchiffere, hash-funksjoner, og meldingsautentisering, samt forstår deres anvendelsesområder og sikkerhetsdefinisjoner
  • kjenner du til enkelte konkrete eksempler av de forskjellige symmetriske primitivene, slik som DES, AES, SHA-2, HMAC, osv. (eksempler kan variere fra år til år)
  • kan du definere de viktigste asymmetriske primitivene, slik som asymmetrisk kryptering, digitale signaturer, og nøkkelutveksling, samt forstår deres anvendelsesområder og sikkerhetsdefinisjoner
  • kjenner du til enkelte konkrete eksempler av de forskjellige asymmetriske primitivene, slik som RSA, ElGamal, (EC)DSA, Diffie-Hellman, osv. (eksempler kan variere fra år til år)
  • kjenner du til noen av de matematiske problemene som ligger til grunn for sikkerheten i asymmetriske systemer
  • kan du anvende grunnleggende matematiske resultat fra algebra, tallteori, og sannsynlighetsregning i kryptografiske sammenhenger. 

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Anbefalte forkunnskaper innbefatter kunnskaper fra følgende emner: linear algebra fra MAT1120 – Lineær algebra og MAT2200 – Grupper, ringer og kropper, diskret matematikk fra MAT2250 – Diskret matematikk, noe statistikk fra STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, informasjonssikkerhet fra IN2120 – Informasjonssikkerhet, beregninger og kompleksitet fra IN2080 – Beregninger og kompleksitet og algoritmer fra IN3130 – Algoritmer: Design og effektivitet.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 1 time regneøvelser per uke, gjennom hele semesteret. 

Emnet har én obligatorisk oppgave som må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen. 

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100% av endelig karakter. Dersom det er få studenter kan eksamen bli holdt muntlig.

Emnet har én obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne ta  avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 02:17:52

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)