TEK9100 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Hovedmålet for emnet er å tilegne seg kunnskap om state-of-the-art teknologiene innen fagområdet mobilitet i internett og trådløse ad-hoc nettverk. Emnet gir grunnleggende kunnskaper innen mobilitetshåndtering i internettarkitekturen og består av to deler: mobilitetshåndtering på IP-nivå og ad-hoc-protokoller. Den siste delen er rettet mot noder i trådløse nett uten infrastruktur, mens den første delen rettes mot mobilitetshåndtering i nett med en infrastruktur.

Emnet fokuserer på flere avanserte temaer innen fagområdet trådløse ad-hoc nettverk, hvor minst ett tema kan fordypes gjennom kandidatens forskningsarbeid mot sin doktoravhandling.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Forståelse for prinsippene om hvordan mobilitet er håndtert i dagens internett og mobilnett på fire ulike nivåer, makro-mobilitet, mikro-mobilitet, ad-hoc mobilitet og nettverkmobilitet. 
  • Innsikt i aksessmekanismer i WLAN og IEEE 802.11-basert multiple-hopp ad-hoc nettverk
  • God forståelse for 1. rutingsprotokoller i ad-hoc nettverk, særlig for reaktive- og proaktive-protokoller, 2. QoS mekanismer i trådløse nettverk og ad-hoc nettverk, 3. konseptet og prinsippet for trådløse maskenett og trådløse sensornett
  • Mulighet å vurdere systemytelse via både teoretisk analyse og datasimulering
  • Innsikt i hvordan posisjon og topologi påvirker systemytelsen og utnyttelse av dette
  • Kjennskap til noen nye trender innen fagområdet ad-hoc teknologier blant annet energieffektivitet i sensornett og topologikontroll
  • Fordypet kunnskap i minst ett tema innen trådløse nettverk og ad-hoc nettverk og videre kunne foreslå algoritmer/mekanismer/protokoller som forbedrer systemytelse for et scenario innen dette temaet
  • Kjenne til nyere forskning på området, og kunne formidle dette videre til andre med en basisforståelse i faget.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

 

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

 

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Breddekunnskap om internettprotokoller og -arkitekturer. Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av INF3190 – Datakommunikasjon (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning per uke, fordelt på 2 timer forelesning og 1 time øving. Studentpresentasjoner. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret som må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig avsluttende eksamen teller 100 % av den endelige karakteren. Emnet har obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ph.d.-kandidater må også levere et essay eller holde en presentasjon om et pensumrelatert tema. Essayet/presentasjonen må godkjennes før den avsluttende eksamenen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 18:18:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)