TEK9520 – Cybersikkerhet i industrielle systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskap om "state-of-the-art" teknologi innen sensor- og mobilsystemer som brukes i industriell kommunikasjon; olje og gass, smarte nett, industriell automasjon. Videre baserer emnet seg på reelle utfordringer innen industrien, eksempelvis beskyttelse mot trusler i sensornettverk som brukes i avanserte måleravlesningssystemer, og metoder for beskyttelse av sensorer og enheter. Emnet omhandler også avansert sikkerhetsteknologi for mobile kommunikasjonssystemer, blant annet sikkerhet og personvern i nærfeltskommunikasjon (NFC).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • forståelse for hvordan grunnleggende sikkerhetskonsept og prinsipper benyttes i industrielle kommunikasjonsnettverk som inkluderer sensor- og mobilsystemer
  • kunnskap om relevante sikkerhetsstandarder i industrielle nettverk, hvordan risikoreduserende teknikker benyttes for å møte ulike sikkerhetstrusler, innbruddsdeteksjon og beskyttelsesmekanismer, samt metoder for hendelsesovervåking og respons
  • tilpasning av sikkerhetsstandarder for utvalgte industrielle scenarioer
  • evne til å diskutere anvendelsen av sikkerhetsmekanismer i industrielle nettverk
  • kunne forklare sikkerhetsrelaterte utfordringer i et sammensatt system, såkalt "system of systems", hvor forskjellige kommunikasjonsteknologier som wirelessHART, ZigBee, mobile nett som 2G, 3G og 4G, WiMAX , WLAN/WiFi må kunne brukes parallelt og samtidig oppnå tilstrekkelig pålitelighet
  • være i stand til å analysere sikkerhetsrelaterte hendelser fra utvalgte industrielle scenarioer som smarte nett, inkludert kontrollsystemer, og til å diskutere mulige strategier for risikoreduksjon

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Kunnskap tilsvarende IN2120 – InformasjonssikkerhetTEK5500 – Sikkerhet i distribuerte systemer (nedlagt) eller UNIK4190 – Informasjonsteori og feilkontroll (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer forelesning per uke gjennom hele semesteret.

Som ph.d.-kandidat må du i tillegg skrive et essay eller fremføre en presentasjon om et pensumrelatert tema, som skal presenteres for studentgruppen. Essayet/presentasjonen må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret teller 60 % ved sensurering.
  • 2 studentpresentasjoner eller skriftlige innleveringsoppgaver teller 40 % ved sensurering. Disse må være bestått før man går opp til avsluttende eksamen.

I tilfellet av et stort antall studenter, kan eksamen bli skriftlig i stedet. 

Som phD-kandidat må du i tillegg skrive et essay eller fremføre en presentasjon om et pensumrelatert tema, som skal presenteres for studentgruppen. Essayet/presentasjonen må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK5520 – Cybersikkerhet i industrielle systemer, UNIK4740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (videreført), UNIK9740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 10:18:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)