Dette emnet er nedlagt

KJM5630 – Multiskala Molekylmodellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi studenter i kjemi og tilgrensende fagområder innføring i molekylmodellering til bruk i kjemien. Det legges stor vekt på praktisk anvendelse. Samtidig skal studentene få god forståelse av metodene, også utover det rent operasjonelle. Målet er å gi studentene grunnlag for selvstendig å vurdere valg av metoder og påliteligheten av resultatene.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet kan du

  • forstå hvordan kvantemekaniske modeller kan tilpasses til å beskrive kjemiske reaksjoner og egenskaper
  • forklare styrker og svakheter ved ulike modeller (molekylmekanikk, semiempiriske, bølgefunksjonsbaserte og tetthetsfunksjonalteori)
  • forklare hvordan kvantekjemien kan bidra til forståelse av reaksjonsmekanismer i organsisk kjemi og katalyse
  • Vurdere nøyaktigheten av utførte beregninger
  • Presentere resultater fra beregningstudier skriftlig og muntlig

Opptak til emnet

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført) og minimum MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) i matematikk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger og 32 timer datalab (åtte øvelser/rapporter). For å gå opp til eksamen må du ha fått godkjent samtlige åtte rapporter. En av øvelsene skal du i tillegg presentere muntlig. Presentasjonen må være godkjent. Tre av rapportene teller til sammen 50% av avsluttende vurdering. Du får beskjed i starten av semesteret hvilke rapporter som teller med i vurderingen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og første gruppetime. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldt til Kjemisk institutt, før forelesningen/gruppen starter.

Eksamen

Tre skriftlige deleksamener i form av innleveringsoppgaver teller 50 %. Avsluttende muntlig eksamen teller 50 %. For å gå opp til eksamen, må du ha fått godkjent samtlige åtte rapporter. En av øvelsene skal du i tillegg presentere muntlig. Presentasjonen må være godkjent. Godkjente presentasjoner og rapporter er bare gyldig det semesteret de blir godkjent.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 21:19:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2019

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2019

Undervisningsspråk
Engelsk