Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studenter i kjemi og tilgrensende fagområder innføring i molekylmodellering til bruk i kjemien. Det legges stor vekt på praktisk anvendelse. Samtidig skal studentene få god forståelse av metodene, også utover det rent operasjonelle. Målet er å gi studentene grunnlag for selvstendig å vurdere valg av metoder og påliteligheten av resultatene.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet kan du

  • Forstå hvordan kvantemekaniske modeller kan tilpasses til å beskrive kjemiske reaksjoner og egenskaper.
  • Forklare styrker og svakheter ved ulike modeller (molekylmekanikk, semiempiriske, bølgefunksjonsbaserte og tetthetsfunksjonalteori).
  • Forklare hvordan kvantekjemien kan bidra til forståelse av reaksjonsmekanismer i organsisk kjemi og katalyse
  • Vurdere nøyaktigheten av utførte beregninger.
  • Presentere resultater fra beregningstudier skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger og 32 timer datalab (Åtte øvelser). For å gå opp til eksamen, må du ha fått godkjent samtlige åtte rapporter. En av øvelsene skal du i tillegg presentere muntlig. Presentasjonen må være godkjent.
Tre av rapportene teller til sammen 50% av avsluttende vurdering. Du får beskjed i starten av semesteret hvilke rapporter som teller med i vurderingen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og første gruppetime. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/gruppen starter.

Eksamen

Tre skriftlige deleksamener i form av innleveringsoppgaver teller 50 %. Avsluttende muntlig eksamen teller 50 %. For å gå opp til eksamen, må du ha fått godkjent samtlige åtte rapporter. En av øvelsene skal du i tillegg presentere muntlig. Presentasjonen må være godkjent.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk