Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en tverrfaglig innføring i dagsaktuelle miljøutfordringer i et kjemisk perspektiv. Sentrale tema er vekselvirkning liv og miljø, energi og energiforbruk, luftforurensninger og deres virkninger, vann og vannforurensninger, radioaktivitet, miljørettet organisk kjemi og hvordan denne kunnskapen benyttes av myndighetene. En gruppe-prosjektoppgave gir fordypning i et valgt miljøtema og trening i vitenskapelig publisering. Emnet passer for studenter som planlegger videre studier innen feltet, men har en tverrfaglig tilnærming som gjør at det også vil egne seg for studenter fra andre fagområder som trenger grunnleggende kunnskap om miljøkjemi i fagkretsen.

Hva lærer du?

Kurset gir deg en forståelse av hvordan:

 • kunnskap i kjemi brukes til å forstå hvordan forurensninger transporteres og akkumulerer i miljøet
 • forurensinger påvirker miljøet
 • energibehovet er en viktig driver for våre lokale, regionale og globale miljøproblemer
 • kjemisk innsikt kan utnyttes for å løse miljøproblemer.
 • forhold i nedbørsfeltet og klima påvirker vannkvaliteten

Gjennom kurset skal studentene bli i stand til å gi balanserte vurderinger av positive og negative sider ved senere års utvikling i miljøet. Gjennom prosjektarbeidet får du erfaring i hvordan innhente kunnskap, sammenfatte disse og presentere det i et vitenskapelig format.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende Kjemi 1 i den videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

 

Studiet er nettstøttet og omfatter 40 timer forelesninger. Studentene skal dessuten, enkeltvis eller i grupper, skrive en prosjektoppgave. Det arrangeres en dagsekskursjon der vi ser på enten et miljøproblem eller et renseanlegg. Godkjent prosjektoppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller studieinfo@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

En skriftlig deleksamen i form av prosjektoppgave teller 25 % av avsluttende karakter. 4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen teller 75 % av avsluttende karakter. Studenter må ha oppnådd karakter bestått eller bedre på avsluttende eksamen for å bestå emnet.

Våren 2020 avholdes avsluttende eksamen i emnet muntlig.

Alle innleverte oppgaver vil bli undersøkt ved hjelp av anti-fuskprogrammet Ephorus.

En fullført og godkjent prosjektoppgave er gyldig i fire semestre utover det semesteret da den ble godkjent første gang.

Hjelpemidler

Lommekalkulator. Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Det avholdes muntlig eksamen i emnet våren 2020 for studenter som har bestått alle obligatoriske oppgaver tidligere.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)