Dette emnet er erstattet av MAT3110 – Innføring i numerisk analyse.

MAT-IN3110 – Innføring i numerisk analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT-IN3110 gir innsikt i teori og utvikling av algoritmer for grunnleggende matematiske problemer knyttet til ligningssystemer, optimering og tilnærming av funksjoner. Dette har mange anvendelser, for eksempel representasjon av geometri, bilder og mer generelt store sett med måledata. Anvendelser i ulike deler av naturvitenskapene står sentralt. Emnet forutsetter god kjennskap til lineær algebra og én- og flervariabel kalkulus.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du god kunnskap om:

  • Noen sentrale numeriske beregningsteknikker. Dette inkluderer strategier både for å konstruere metoder og analysere dem, ofte ved hjelp av lineær algebra. 
  • Begrensningene som ligger i ulike matematiske tilnærminger og effekten av avrundingsfeil på datamaskin.
  • Noen konkrete metoder for å løse ulike typer ligningssystemer og ikke-lineære optimeringsproblemer og metoder for tilnærming av funksjoner ved hjelp av enklere funksjoner som polynomer, stykkevise polynomer og trigonometriske funksjoner.

Etter å ha fullført emnet  behersker du:

  • Effektiv programmering av numeriske metoder.
  • Det å anvende numeriske metoder for å løse praktiske problemer, inkludert tolkning og analyse av resultatene og forståelse for viktigheten av reproduserbarhet.
  • Det å presentere og kommunisere resultatet av beregninger på en oversiktlig måte. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelser hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver, skriftlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)