MAT3055 – Arbeidspraksis, Matematisk institutt

Kort om emnet

Dette emnet gir deg personlig og faglig erfaring med ulike sider av det å være i en faglig relevant jobb gjennom praksisopphold hos en arbeidsgiver gjennom et semester. Dette innebærer blant annet det å søke jobb, jobbintervju, forholde seg til frister, skrive rapporter og gi presentasjoner, medarbeidersamtaler og  sette seg inn i nye, faglige problemstillinger. Ikke minst blir du mer bevisst din egen kunnskap og kompetanse. Du vil få innsikt i den praktiske relevansen av realfaglig vitenskap generelt og din spesifikke kompetanse mer spesielt. I tillegg skal du lære mer om bransjen og virksomheten du er en del av, og bli mer bevisst hvordan du er som arbeidstaker, samt utvikle god holdning til ansvarlighet og etterrettelighet i arbeidslivet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du praktisk erfaring med å håndtere faglige utfordringer i en konkret arbeidslivssituasjon
 • har du erfaring med bruk av sentrale verktøy og metoder fra forskning og arbeidsliv i en konkret arbeidslivssituasjon
 • har du praktisk erfaring med fagets utvikling, muligheter og begrensninger i en arbeidslivssituasjon
 • kan du utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan du planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Opptak og adgangsregulering

 • Emnet er for studenter med opptak til bachelorprogrammet i Matematikk med informatikk.
 • Det kreves et karaktersnitt på C i avlagte emner før opptak til MAT3055.
 • Søker må ha avlagt minst 90 studiepoeng obligatoriske fellesemner innenfor sitt studieprogram.
 • Søker kan ikke være ansatt eller ha lønnet arbeid hos arbeidsgiveren under praksisperioden.

Antall tilgjengelige oppgaver og arbeidsgivers behov vil ligge til grunn for rangering og utvelgelse av studenter. Søkerens faglige bakgrunn, søknad og CV spiller inn ved rangering til tilgjengelige oppgaver. Emnet vil ikke fylles opp dersom det er færre kvalifiserte søkere enn antall plasser.

Søknadsprosess

Hvordan søker du?

 • Søknadsfrist 8. mai.
 • Du kan skrive søknad til maks 2 arbeidsgivere.
 • Søknadsbrevet skal være på maks én A4-side.
 • Skriv hvorfor du ønsker praksis hos nettopp denne arbeidsgiveren og hvilke kvalifikasjoner som gjør deg særlig egnet. Dersom arbeidsgiver har antydet flere tema, skriv gjerne hva du er mest interessert i.
 • CV kommer i tillegg til søknadsbrevet. Arbeidsgiveren kan også be om at du legger ved karakterutskrift. Dette står beskrevet i stillingsutlysningen til arbeidsgiver.
 • Søknadsbrev, CV og en eventuell karakterutskrift skal lastes opp som ett samlet PDF-dokument, slik at arbeidsgiverne får oversendt ett dokument fra hver søker.

Hvordan får du svar på søknaden?

 • Arbeidsgiverne vurderer søknadene og lager en rangering. Dersom arbeidsgiveren ønsker et intervju med deg, tar de direkte kontakt.
 • Innen 28. mai: Instituttet sender ut tilbud om plass til din studente-post.
  • Dersom du har søkt flere arbeidsgivere kan det hende du får tilbud om plass flere steder.
 • Innen 4. juni klokken 12.00: Du må akseptere eller avslå aktuelle tilbud ved å svare på e-posten fra instituttet.
 • Dersom noen takker nei eller ikke svarer innen fristen vil tilbudet gå til den neste på rangeringslisten. Nye tilbud sendes ut fortløpende og med kort frist. Det vil ikke bli sendt ut nye tilbud etter 14. juni.

Arbeidsgivere

 • Arbeidsgivere, arbeidsoppgaver og antall praksisplasser vil kunne variere fra semester til semester.
 • Utvalgskriteriene til arbeidsgiverne vil variere ut ifra deres behov. Dette står beskrevet i stillingsutlysningene i oversikten over arbeidsgiverne.
 • Det kan bli aktuelt å stille til intervju enten ved oppmøte hos arbeidsgiveren eller over telefon. Arbeidsgiveren tar da direkte kontakt med deg.

Oversikt over arbeidsgiverne

Søk om praksis innen 8. mai

Husk å melde deg opp til et annet emne slik at du har et alternativ dersom du ikke får praksisplass hos en arbeidsgiver. Man kan ikke gjennomføre emnet uten å få tildelt praksisplass hos en arbeidsgiver. Husk å melde deg av det andre emnet du har meldt deg opp til dersom du aksepterer et tilbud om praksisplass.

Delta på Karrieresenterets søknadskurs

Vil du bli god på å sette ord på egen kompetanse og skille deg ut i søknadsbunken? Karrieresenteret arrangerer et skreddersydd søknadskurs for de som vurderer å søke om praksis. Kurset er ikke en obligatorisk del av emnet, men instituttet anbefaler på det sterkeste at alle som ønsker å søke om praksisplass deltar.

Når: 2. mai kl.12.15-14.00

Meld deg på kurset her

Overlappende emner

Undervisning

Praksisopphold hos arbeidsgiver og samlinger.

Praksis

Emnet går over et helt semester. Du jobber deltid hos en arbeidsgiver, og jobber med et prosjekt som du og arbeidsgiver kommer frem til sammen. Praksis utgjør ca. 30 arbeidsdager. I tillegg kommer samlinger.

Undervisning

Det er to obligatoriske samlinger i tillegg til praksisopphold hos arbeidsgiver.

 • Første samling
  • Presentere prosjekt. Skriftlig rapport, maks 1/2 - 1 side i tillegg til presentasjonen. Til stede på denne individuelle samlingen; student, vitenskaplig kontaktperson ved instituttet og representant fra bedriften.
 • Andre samling
  • Felles samling for studenter som tar emnet MAT3055. Presentere status på prosjekt. Skriftlig rapport, maks 1/2 - 1 side. Erfaringsutveksling med andre studenter. Tilstede på samlingen; studenter og vitenskaplige kontaktpersoner ved instituttet.

  Obligatorisk aktivitet

  • Deltakelse på alle samlinger.
  • Praksisopphold hos arbeidsgiver:
   • Fravær fra obligatorisk aktivitet må meldes til instituttet og dokumenteres med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon. Du må også informere arbeidsgiveren om fravær.
   • Fravær på mer enn det som tilsvarer tre fulle arbeidsdager godtas ikke i løpet av praksisoppholdet.
   • For høyt fravær vil medføre manglende godkjenning av obligatoriske aktiviteter, og gjøre at emnets læringsutbytte ikke oppnås. Dette gjelder også dokumentert fravær. Det vil da ikke være mulig å ta avsluttende muntlig eksamen.

  Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

   Forsikring

   Les mer om hvordan du er forsikret som student.

   Eksamen

   De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

   Eksamensformen er mappeeksamen med en avsluttende muntlig eksamen. Mappen skal inneholde de innleverte rapportene fra samling 1 og 2 og et refleksjonsnotat på ca 1 side. Mappen leveres inn til avtalt tidspunkt før avsluttende høring.

   Under muntlig eksamen vurderes mappens innhold, erfaringer fra praksisopphold og din muntlige prestasjon. Vitenskapelig kontaktperson ved instituttet og representanter fra arbeidsgiver vil være tilstede under eksamen.

   Karakterskala

   Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

   Begrunnelse og klage

   Trekk fra eksamen

   Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

   Tilrettelagt eksamen

   Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

   Evaluering av emnet

   Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

   Fakta om emnet

   Studiepoeng

   10

   Nivå

   Bachelor

   Undervisning

   Høst 2019

   Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

   Eksamen

   Høst 2019

   Samme semester som undervisning.

   Undervisningsspråk

   Norsk