FYS3820 – Arbeidspraksis

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Dette emnet gir deg personlig og faglig erfaring med ulike sider av det å være i en faglig relevant jobb gjennom praksisopphold hos en arbeidsgiver gjennom et semester.

Dette innebærer blant annet det å søke jobb, være på jobbintervju, forholde seg til frister, skrive rapporter og gi presentasjoner, ha medarbeidersamtaler og sette seg inn i nye, faglige problemstillinger. Ikke minst blir du mer bevisst din egen kunnskap og kompetanse. Du vil få innsikt i den praktiske relevansen av realfaglig vitenskap generelt og din spesifikke kompetanse mer spesielt. I tillegg skal du lære mer om bransjen og virksomheten du er en del av, og bli mer bevisst hvordan du er som arbeidstaker, samt utvikle god holdning til ansvarlighet og etterrettelighet i arbeidslivet.

Les om erfaringene til en tidligere student som hadde praksis hos SINTEF.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du praktisk erfaring med å løse faglige utfordringer i en konkret arbeidslivssituasjon.
 • har du erfaring med bruk av sentrale verktøy og metoder fra forskning og arbeidsliv i en konkret arbeidslivssituasjon.
 • har du praktisk erfaring med fagets utvikling, muligheter og begrensninger i en arbeidslivssituasjon.
 • kan du utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan du planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, både alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Opptak til emnet

Antall tilgjengelige oppgaver og arbeidsgivers behov vil ligge til grunn for rangering og utvelgelse av studenter. Søkerens bakgrunn, søknad og CV spiller inn ved rangering til tilgjengelige oppgaver. Emnet vil ikke fylles opp dersom det er færre kvalifiserte søkere enn antall plasser.

Søknadsprosess:

Hvordan søker du?

 • Søknadsfrist: 26. april

 • Du kan skrive søknad til maks 2 arbeidsgivere.

 • Søknadsbrevet til hver arbeidsgiver skal være på maks én A4-side.

 • Skriv hvorfor du ønsker praksisplass hos nettopp denne arbeidsgiveren og hvilke kvalifikasjoner som gjør deg særlig egnet. Dersom arbeidsgiver har antydet flere tema, skriv gjerne hva du er mest interessert i.

 • CV kommer i tillegg til søknadsbrevet. Arbeidsgiveren kan også be om at du legger ved karakterutskrift. Dette står beskrevet i stillingsutlysningen til arbeidsgiver.

 • Søknadsbrev, CV og en eventuell karakterutskrift skal lastes opp som ett samlet PDF-dokument, slik at arbeidsgiverne får oversendt ett dokument fra hver søker.

Søk om praksisplass innen 26. april (nettskjema)

Hvordan får du svar på søknaden?

 • Arbeidsgiverne vurderer søknadene og lager en rangering. Dersom arbeidsgiveren ønsker et intervju med deg, tar de direkte kontakt.

 • Innen 20. mai: Instituttet sender ut tilbud om plass til din student e-post.

  • Dersom du har søkt flere arbeidsgivere kan det hende du får tilbud om plass flere steder.

 • Innen 1. juni klokken 12.00: Du må akseptere eller avslå aktuelle tilbud ved å svare på e-posten fra instituttet.

 • Nye tilbud sendes ut fortløpende med frist for å svare på fire virkedager. Alle tilbud vil bli sendt ut innen 14. juni. 

Husk å melde deg opp til et annet emne slik at du har et alternativ dersom du ikke får praksisplass hos en arbeidsgiver. Man kan ikke gjennomføre emnet uten å få tildelt praksisplass hos en arbeidsgiver. Husk å melde deg av det andre emnet du har meldt deg opp til dersom du aksepterer et tilbud om praksisplass.

Arbeidsgivere

 • Arbeidsgivere, arbeidsoppgaver og antall praksisplasser vil variere fra semester til semester.

 • Utvalgskriteriene til arbeidsgiverne vil variere ut ifra deres behov. Dette står beskrevet i stillingsutlysningene i oversikten over arbeidsgiverne.

 • Det kan bli aktuelt å stille til intervju, enten ved oppmøte hos arbeidsgiveren eller digitalt. Arbeidsgiveren tar da direkte kontakt med deg.

Oversikt over arbeidsgiverne

Delta på Karrieresenterets søknadskurs:

Vil du bli god på å sette ord på egen kompetanse og skille deg ut i søknadsbunken? Karrieresenteret arrangerer et skreddersydd søknadskurs for de som vurderer å søke om praksis. Kurset er ikke en obligatorisk del av emnet, men instituttet anbefaler på det sterkeste at alle som ønsker å søke om praksisplass deltar.

Tid og sted: Tirsdag 20. april kl. 10.15

Meld deg på her

Overlappende emner

Undervisning

Praksisopphold hos arbeidsgiver og samlinger.

Praksis

Emnet går over et helt semester. Du jobber deltid i ca. 17 uker hos en arbeidsgiver, og jobber med et prosjekt som du og arbeidsgiver kommer frem til sammen.

Undervisning

Det er to obligatoriske samlinger i tillegg til praksisopphold hos arbeidsgiver.

 • Første samling
  • Prosjektbeskrivelse; studenten leverer inn en skriftlig rapport (1-2 sider) og deltar i forventningssamtale med vitenskaplig kontaktperson på instituttet og veileder i bedrift.
 • Andre samling
  • Felles samling for studenter som tar emnet FYS3820. Studenten holder foredrag om status på prosjekt. Refleksjonsnotat på 1-2 sider. Erfaringsutveksling med andre studenter. Tilstede på samlingen; studenter og vitenskaplige kontaktpersoner ved instituttet.

  Obligatorisk aktivitet

  • Deltakelse på alle samlinger.
  • Praksisopphold hos arbeidsgiver:
   • Fravær fra obligatorisk aktivitet må meldes til arbeidsgiver og instituttet og dokumenteres med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon.
   • Fravær på mer enn tre fulle arbeidsdager (tilsvarende 22 timer)  i løpet av praksisoppholdet godtas ikke.
   • For høyt fravær vil medføre manglende godkjenning av obligatoriske aktiviteter, og gjøre at emnets læringsutbytte ikke oppnås. Dette gjelder også dokumentert fravær. Det vil da ikke være mulig å ta avsluttende muntlig eksamen.

  Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent

   Eksamen

   De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

   Avsluttende samling og eksamen

   Eksamensformen er mappeeksamen med en avsluttende muntlig eksamen. Mappen skal inneholde prosjektbeskrivelsen og refleksjonsnotatet (ca. 1 side). Under muntlig eksamen vurderes mappens innhold, erfaringer fra praksisopphold og studentens muntlige prestasjon. Vitenskapelig kontaktperson ved instituttet og representanter fra arbeidsgiver vil vurdere prestasjonen på eksamen.

   Karakterskala

   Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

   Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

   Se mer om eksamen ved UiO

   Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2022 15:17:09

   Fakta om emnet

   Studiepoeng
   10
   Nivå
   Bachelor
   Undervisning
   Høst
   Undervisningsspråk
   Norsk