TEK3100 – Arbeidspraksis innen fornybare energisystemer

Kort om emnet

Gjennom en prosjektoppgave hos en arbeidsgiver gir dette emnet deg erfaring med ulike problemstillinger og dermed også arbeidsformer innen anvendt forsking på fornybar energi. Foreløpig er kun Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller tilknyttet emnet. Du lærer hvordan du kan anvende dine kunnskaper, ferdigheter og perspektiver i praksis innen problemstillinger i fornybar energi. I tillegg vil du få erfaring med å arbeide med større prosjekter.

Dette emnet gir deg personlig og faglig erfaring med ulike sider av det å være i en faglig relevant jobb gjennom et praksisopphold hos en arbeidsgiver. Dette innebærer blant annet det å søke jobb, jobbintervju, forholde seg til frister, skrive rapporter og gi presentasjoner, medarbeidersamtaler og det å sette seg inn i nye, faglige problemstillinger. Ikke minst blir du mer bevisst din egen kunnskap og kompetanse. Du vil få innsikt i den praktiske relevansen av realfaglig vitenskap generelt og din spesifikke kompetanse spesielt. I tillegg skal du lære mer om bransjen og virksomheten du er en del av, og bli mer bevisst hvordan du er som arbeidstaker, samt utvikle gode holdninger til ansvarlighet og etterrettelighet i arbeidslivet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du praktisk erfaring med å adressere faglige utfordringer innen utvikling og anvendt forskning innen fornybar energi
 • har du erfaring med bruk av sentrale verktøy og metoder fra forskning og arbeidsliv i en problemstilling knyttet til fornybar energi
 • har du praktisk erfaring med fagets utvikling, muligheter og begrensninger i en arbeidslivssituasjon
 • kan du utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan du planlegge, gjennomføre og evaluere et prosjekt som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har du utviklet evnen til å samarbeide og kommunisere skriftlig og muntlig rundt ditt arbeid med medarbeidere, overordnede og samarbeidspartnere

Opptak og adgangsregulering

Antall tilgjengelige prosjektoppgaver og arbeidsgivers behov vil ligge til grunn for rangering og utvelgelse av studenter. Søkerens bakgrunn, søknad og CV spiller inn ved rangering til tilgjengelige prosjektoppgaver. Emnet vil ikke fylles opp dersom det er færre kvalifiserte søkere enn antall plasser.

Søknadsprosess

Hvordan søker du?

 • Søknadsfrist 10. mai.
 • Send søknadsbrev, CV og karakterutskrift til prosjektoppgave@its.uio.no innen fristen.
 • Søknadsbrevet skal være på maks én A4-side.
 • Skriv hvorfor du ønsker praksisplass hos IFE og hvilke kvalifikasjoner som gjør deg særlig egnet. Dersom IFE har antydet flere tema, skriv gjerne hva du er mest interessert i.
 • CV kommer i tillegg til søknadsbrevet. IFE krever også at du legger ved karakterutskrift.
 • Søknadsbrev, CV og karakterutskrift skal lastes opp som et samlet dokument, slik at IFE får oversendt ett dokument fra hver søker.

Hvordan får du svar på søknaden?

 • IFE vurderer søknadene og lager en rangering. Dersom IFE ønsker et intervju med studenten, tar de direkte kontakt.
 • IFE sender rangert liste til Institutt for teknologisystemer.
 • Innen 28. mai: Instituttet sender ut tilbud om plass til din studentepost.
 • Innen 4. juni klokken 12: Du må akseptere eller avslå aktuelle tilbud ved å svare på e-posten fra instituttet.
 • Dersom noen takker nei eller ikke svarer innen fristen vil tilbudet gå til den neste på rangeringslisten. Nye tilbud sendes ut fortløpende og du må takke ja innen 14. juni klokken 12.

 

Husk å melde deg opp til et annet emne slik at du har et alternativ dersom du ikke får praksisplass hos IFE. Man kan ikke gjennomføre emnet uten å få tildelt praksisplass hos IFE. Husk å melde deg av det andre emnet du har meldt deg opp til dersom du aksepterer et tilbud om praksisplass.

Arbeidsgiver - Institutt for Energiteknikk (IFE)

 • Prosjektoppgaver og antall praksisplasser vil kunne variere fra semester til semester.
 • Utvalgskriteriene til IFE vil variere ut ifra deres behov. Dette står beskrevet i oversikten over prosjektoppgaver høsten 2019.
 • Det kan bli aktuelt å stille til intervju enten ved oppmøte hos IFE eller over telefon. IFE tar da kontakt med studenten.

Oversikt over prosjektoppgaver høsten 2019

Delta på Karrieresenterets søknadskurs

Vil du bli god på å sette ord på egen kompetanse og skille deg ut i søknadsbunken? Karrieresenteret arrangerer et skreddersydd søknadskurs for de som vurderer å søke om praksisplass. Kurset er ikke en obligatorisk del av emnet, men institutt for teknologisystemer anbefaler på det sterkeste at alle som ønsker å søke om praksisplass deltar.

Når: 2. mai kl.12.15-14.00

Meld deg på søknadskurs

Overlappende emner

Undervisning

Praksisopphold hos IFE og seminarer.

Praksis

Emnet går over et helt semester. Du er deltid i ca. 15 uker hos IFE, og jobber med et prosjekt som du og IFE kommer frem til sammen. Praksisopphold utgjør ca. 3 arbeidsdager per uke hos IFE. Studentene vil få kontorplass ved IFE på Kjeller, og det er forventet at studentene vil jobbe sammen i mindre grupper.

Undervisning

Det er tre obligatoriske seminarer i tillegg til praksisopphold hos IFE:

 • Første seminar er på første dag av praksisperioden. Formålet er å bli bevisst på egen kunnskap, kompetanse og rolle som arbeidstaker, samt å jobbe med presentasjonsteknikk.

 • Det andre seminaret finner sted ca. tre uker ut i praksisperioden. I forkant av dette skal du sammen med veileder identifisere relevant bakgrunnsmateriale for det videre arbeidet i form av artikler, samt levere inn en kort prosjektbeskrivelse du har utarbeidet sammen med IFE. Formålet er å få innblikk i planlagte oppgaver, og diskutere hvordan din kompetanse anvendes i prosjektet.

 • Tredje seminar finner sted på slutten av praksisperioden. Der vil vi diskutere erfaringer fra praksisoppholdet, både hva du lærte av prosjektet som ble gjennomført, og hvordan du fikk brukt egen kunnskap og kompetanse. Du skal levere en oppsummerende rapport til tredje seminar. Sluttrapporten er et gruppearbeid som omhandler prosjektet du har gjennomført.

Obligatorisk aktivitet

 • Deltakelse på alle tre seminarer.
 • Levere en kort prosjektbeskrivelse til andre seminar.
 • Levere oppsummerende rapport til tredje seminar.
 • Praksisopphold hos IFE:
  • Fravær fra obligatorisk aktivitet må meldes til instituttet og dokumenteres med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon. Du må også informere IFE om fravær.
  • Fravær på mer enn det som tilsvarer seks fulle arbeidsdager godtas ikke i løpet av praksisoppholdet.
  • For høyt fravær vil medføre manglende godkjenning av obligatoriske aktiviteter, og gjøre at emnets læringsutbytte ikke oppnås. Dette gjelder også dokumentert fravær. Det vil da ikke være mulig å ta avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

Forsikring

Les mer om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

Eksamensformen er mappeeksamen med en avsluttende muntlig eksamen. Mappen skal inneholde innlevert sluttrapport, muntlig diskusjon av artikler fra andre seminar og presentasjon av resultater fra prosjektoppgaven. Under muntlig eksamen vurderes mappens innhold, erfaringer fra praksisopphold og studentens muntlige prestasjon. Intern sensor ved ITS og representanter fra IFE vil vurdere prestasjonen på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Dette er et pilot-emne. Etter høsten 2019 blir det vurdert om emnet skal videreføres.

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk