MAT4810 – Innføring i flere komplekse variable

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Holomorfe funksjoner og avbildninger. Hartogs utvidelsesfenomen, holomorfiområder og holomorfikonveksitet. Plurisubharmoniske funksjoner. d-bar-ligningen og Leviproblemet. Oka's approksimasjonsteorem, Rungepar og Cousin-problemene. Polynomiell konveksitet og anvendelser.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i de mest sentrale begreper og metoder i teorien for holomorfe funksjoner av flere komplekse variable og anvendelser av disse på approksimasjons- og mappingproblemer.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

MAT4800 – Kompleks analyse/MAT9800 – Complex Analysis.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 04:31:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Vårsemesteret 2020: Emnet vil kun tilbys som selvstudiumsemne for masterstudenter ved Matematisk institutt.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk