Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Trykk, bevegelseslikning, massebevaringslikning, energilikning og impulslikning. Eulersk beskrivelse, introduksjon til Lagrangesk beskrivelse, partikkelbaner. Likevekt i fluider. Friksjonsfri strømning, Bernoullis likning, potensialstrømning, potensialstrøm rundt legemer i to og tre dimensjoner, trykklikning for virvelfri bevegelse. Virvellikningen. Termodynamisk tilstandslikning. Bølger i kompressible fluider (lydbølger og sjokkbølger). Tyngdebølger i inkompressible fluider. Dimensjonsanalyse, Pi-teoremet og skalering.

Hva lærer du?

Å gi en innføring i de grunnleggende lover og prinsipper som brukes for å beskrive likevekt og bevegelse av væsker og gasser (fluider). Emnet gir studentene grunnlag for videre studier i mekanikk og anvendt matematikk, og i andre fag hvor kunnskaper i fluidmekanikk er viktige, som f.eks. meteorologi, oseanografi, hydrologi og deler av fysikk, astrofysikk og geologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke (forelesninger, kollokvier/øvelser). Regneøvelsene er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene, og det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Rottmans formelsamling + godkjent kalkulator

Informasjon om godkjente kalkulatorer finner du her

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr kun utsatt eksamen i hht § 5.5.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
Dette betyr at studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister, vil kunne få en utsatt eksamen.

Studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men kan ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Denne versjonen av emnet gikk for siste gang våren 2009. MEK3230 – Fluidmekanikk vil videreføres.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk