GERSYK4103 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - Helsefremming og sykdomsforebygging

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskap om klinisk undersøkelsesmetodikk og tilnærminger for å kartlegge eldres helsetilstand med helsefremmende og forebyggende hensikt, og til å iverksette helsefremmende og forebyggende tiltak i samhandling med den eldre og deres pårørende, samt med andre aktuelle samarbeidspartnere.

Hovedtema:

 • Rollen som avansert klinisk sykepleier i et helsefremmende og forebyggingsperspektiv
 • Avansert klinisk vurdering av helsetilstand i rettet mot grunnleggende behov og med en helsefremmende og forebyggende hensikt
 • Kommunikasjon og samhandling med eldre og deres familier
 • Samhandling i helsetjenesten og innovativ velferdsteknologi - i et forebyggingsperspektiv

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • Kunnskap om helseforebyggende og helsefremmende vurderinger og relevante tiltak for eldre pasienter
 • Kunnskap til å vurdere og beslutte relevante handlingsalternativer for å forebygge videreutvikling av oppstått sykdom
 • Kunnskap om tilrettelegging av tilpasset og sammenhengende helsehjelp i samhandling med den gamle og eventuelle pårørende

Ferdigheter

Du vil lære å

 • Identifisere og utføre kartlegginger og vurderinger av den gamles helsebehov for å forebygge sykdom og skade
 • Identifisere helsefremmende faktorer
 • Gjennomføre forsvarlig iverksetting av tiltak basert på en systematisk og helhetlig forståelse av helsefremming og forebygging av sykdom hos eldre
 • Være i stand til å vurdere når du skal konsultere andre helseprofesjoner og etater for å sørge for relevante og praktiske helsefremmende- og sykdomsforebyggende tiltak hos eldre

Generell kompetanse

Du vil

 • Ha innsikt i AGS-rollens helsefremmende og sykdomsforebyggende ansvar og funksjon
 • Kunne anvende din kompetanse om helsefremming og sykdomsforebygging i kommunikasjon og samhandling med eldre og deres pårørende og andre samarbeidsparter
 • Ha innsikt i innovativ velferdsteknologi i et helsefremmende og forebyggende perspektiv

 

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) (under utfasing)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

må være bestått før du kan delta i praksis og ta eksamen i emnet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot GERSYK4101 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, seminarer, kliniske studier / praksis og selvevaluering.

40 timers kliniske studier / praksis.

Arbeidskrav:

Det stilles krav om 80% deltakelse i klinisk praksis og innlevering av arbeidsoppgave knyttet til praksis.   

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen.

Individuell skriftlig oppgave på 1500 ord (+/- 10 %). Referanseliste kommer i tillegg.

Du må få godkjent arbeidskravet om 80% deltakelse i klinisk praksis og arbeidsoppgave knyttet til praksis, før du kan ta eksamen i emnet.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk