SGO1003 – Skrivetrening i samfunnsgeografi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan forklarer du prosesser i tid og rom? Hvordan bruker du faglitteratur til å gjøre egne analyser? Kort sagt - hvordan skriver du gode kursoppgaver i samfunnsgeografi?

Målet med kurset er å lære studentene grunnleggende ferdigheter i oppgaveskriving gjennom seminarundervisning i små grupper, arbeid i kollokviegrupper og mye skrivetrening. Kurset er skreddersydd for studenter i samfunnsgeografi, som skal lære å bruke faglige diskusjoner som håndverk for å forstå og forklare samfunnet rundt oss.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Forstå hvordan man bygger opp akademiske tekster.
 • Beherske referanseteknikk.

Ferdigheter

Du skal:

 • Utforme gode problemstillinger og avgrense case.
 • Bruke samfunnsgeografisk litteratur i egen analyse.
 • Benytte ORIA og sentrale databaser til å hente inn sekundærlitteratur.
 • Samarbeide med medstudenter i kollokviegrupper.
 • Gi og motta tilbakemelding på skriftlige oppgaver.
 • Holde en muntlig faglig presentasjon.

Generell kunnskap

Du skal:

 • Ha en kritisk tilnærming til ulike typer kilder.
 • Ha et reflektert forhold til bruk av litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Emnet kan bare tas av studenter på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi.

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi skal tas samtidig som SGO1003 – Skrivetrening i samfunnsgeografi. Om du tidligere har tatt emnet SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi kan du likevel ta dette emnet.

Undervisning

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer. For skrivearbeidet skal studenten velge ett av tre tematiske litteraturlister som oppgis sammen med pensum. Hovedvekten av undervisningen skjer i seminarer hvor studentene jobber med og får tilbakemeldinger på utkast til egne tekster.

I løpet av semesteret skal studentene:

 • Holde en muntlig presentasjon.
 • Levere fire korte tekster.
 • Gi tilbakemelding på medstudenters tekster.

Disse aktivitetene må være godkjent for at studentene skal få levere eksamen. Har du fullført og fått godkjent den obligatoriske aktiviteten, er denne gyldig i 3 år.

Se her for informasjon om bytte av seminargruppe.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emneoppgave.

Studentene skal skrive emneoppgave om et selvvalgt tema innenfor ett av de tre tematiske litteraturlister som oppgis sammen med pensum. Emneoppgaven skal være på 5-7 sider, skrevet i Times New Roman 12 punkts størrelse med linjeavstand 1,5. Referanseliste kommer i tillegg. Oppgaven vurderes bestått/ikke bestått.

Her finner du referanseguide

Sensorveiledning 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for bruk av hjelpemidler ved eksamen og for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hva er fusk ved oppgaveinnleveringer?

Ved alle typer oppgaveinnleveringer regnes det som fusk å la være å oppgi kilder eller utheve sitat på riktig vis. Eksempler av hva som danner mistanke om fusk finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Eksamensspråk

Det er mulig å skrive oppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info