Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelig kvantitativ metode. Undervisningen består av forelesninger og av seminarer hvor studentene løser oppgaver under veiledning. I tillegg til skoleeksamen skal studentene i grupper på tre utføre en prosjektoppgave/spørreundersøkelse.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Kjenne til sentrale begreper innen kvantitativ metode.
 • Kunne lage et kvantitativt undersøkelsesopplegg.
 • Bruke det statistiske programmet SPSS.
 • Beherske sentrale statistiske teknikker som statistisk generalisering, univariat analyse, krysstabellanalyse, gjennomsnittsanalyse, regresjonsanalyse og de viktigste statistiske testene knyttet til disse analyseformene.
 • Kunne lage et kvantitativt undersøkelsesopplegg.
 • Bruke det statistiske programmet SPSS.

Ferdigheter

Du skal:

 • Formulere en forskbar problemstilling og operasjonalisere de sentrale begrepene.
 • Utarbeide spørreskjema og samle inn data.
 • Kunne skissere et kvantitativt undersøkelsesopplegg og peke på ulike metodeproblemer.
 • Kunne framstille et statistisk materiale på en oversiktlig og etterrettelig måte.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Ha en kritisk tilnærming til statistiske data og kvantitative undersøkelsesopplegg.
 • Reflektere over etiske aspekter ved intervjuing og publisering av data.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Rangering
Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet. Undervising vil foregå på dagtid.

Undervisningen består av forelesninger og seminarer der det forutsettes at studenten møter. På disse seminarene blir det arbeidet med en spørreundersøkelse som utføres i grupper på 3 studenter.

Informasjon om bytte av seminargruppe.

Undervisningen på emnet vil foregå hele semesteret. Forelesningene vil finne sted tidlig i semesteret, og seminarene senere i semesteret. I den detaljerte undervisningsplanen på semestersiden finner du en oversikt over hvilke uker forelesninger og seminarer vil finne sted.

Eksamen

Skoleeksamen 3 timer.
Prosjektoppgave/spørreundersøkelse utført i grupper.

Skoleeksamen teller 60% av karakteren. En prosjektoppgave/spørreundersøkelse utført i grupper teller 40% av karakteren. Gruppeoppgaven skal være på 20-25 sider, skrevet i Times New Roman 12 punkts størrelse med linjeavstand 1,5. Referanseliste kommer i tillegg.

Her finner du referanseguide

Merk: Begge deler må bestås samme semester for at karakter skal bli gyldig.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til Instituttet ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamensdato. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Merk: Ved klage på karakter på gruppeoppgave, må alle i samme gruppe bekrefte de ønsker å klage på karakter.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang undervist vår 2018

Eksamen

Hver vår

Siste eksamen avholdes vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info