Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I de siste tiårene har land i Sør opplevd store endringsprosesser: økt økonomisk integrasjon og nye geopolitiske maktforhold har ført til ujevn vekst, en ny global arbeidsdeling og endrede styresett. I emnet spør vi hvilken betydning dette har for utvikling med søkelys på politikk, næringsliv, arbeid og konsum.

Emnet introduserer deg for en samfunnsgeografisk tilnærming til politikk, næringsliv, arbeid og konsum i Sør. Dette innebærer at du fordyper deg i endringsprosesser på ulike nivåer, fra globale institusjoner og relasjoner mellom stater til eksempler på det som skjer lokalt. Lokalt oppleves endringene i form av tettere integrasjon mellom lokale og transnasjonale aktører, men også økt differensiering.

Menneskerettigheter, utenlandske investeringer, migrasjon, arbeidsforhold og bistand er eksempler på temaer som blir knyttet til de overordnede problemstillingene om politikk, næringsliv, arbeid og konsum.

Undervisningen vil være forskningsorientert og problemfokusert hvor teoretiske perspektiver og empiri blir knyttet sammen. Forelesningene analyserer konkrete problemstillinger med eksempler fra forelesernes egen forskning og erfaringer, i kombinasjon med litteratur fra den internasjonale forskningsfronten. Emnet vil dermed gi studentene et innblikk i dagsaktuelle problemstillinger.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

• Ha innsikt i hvordan globale økonomiske og politiske endringsprosesser påvirker politikk, næringsliv, arbeid og konsum i Sør.

• Ha kjennskap til sentrale begreper og teoretiske tilnærminger på temaområdene i emnet.

• Ha kjennskap til hva flerskalatilnærming innebærer i samfunnsgeografisk forskning og hvordan den brukes på temaer som inngår i emnet.

Ferdigheter

Du skal:

• Kunne drøfte konkrete problemstillinger og lokale case på emnets temaområder ved hjelp av flerskalatilnærming.

• Kunne knytte overordnede problemstillinger om politikk, næringsliv og konsum i Sør til ulike temaer som f.eks. migrasjon, menneskerettigheter og bistand.

• Kunne diskutere hvordan empiriske studier informerer og utfordrer teoretiske antagelser.

Generell kompetanse

Du skal:

• Forstå hvordan empirisk forskning gjennomføres og presenteres.

• Kunne skille mellom kunnskap og meninger.

• Kunne reflektere over vitenskapelige idealer som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet.

• Utvikle selvstendig og kritisk tenkning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SGO3400 – Utviklingsgeografi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består forelesninger og seminarer. På seminarene skal du delta aktivt.

Obligatorisk aktivitet

Det er obligatorisk oppmøte på 5 av 6 av seminarene som krav for å få gå opp til eksamen.

Tidligere gjennomført obligatorisk aktivitet er gyldig så lenge kurset går.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisningslokaler i Oslo.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Normalt består eksamen i dette emnet av 6-timers skriftlig skoleeksamen.

For vårsemester 2022 vil eksamen bestå av 6-timers hjemmeeksamen i Inspera. Bruk av hjelpemidler under eksamenen er tillatt. 

Tidligere eksamensoppgaver

Veiledning for besvarelser ved skoleeksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til eksamenskonsulenten ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi senest 14 dager før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet går siste gang vår 2022.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info