Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en videreføring av temaer innen bygeografi og urbanisme, og er bygget opp rundt fem hovedtemaer:

 1. Globalisering og byutvikling (inkludert byers kreative økonomi).
 2. Segregasjon, ulikhet og deltakelse/integrasjon.
 3. Boligmarked og flytting.
 4. Byplanideer og byplanlegging (inkludert uformell planlegging og bærekraftig byutvikling). 
 5. Nyere bypolitikk (inkludert kulturstrategier, markedsføring av byer og arkitektur og byutforming).

Et mål er at studentene skal se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng med byers indre utvikling og befolkningens levekår. Kurset har en regional tilnærming til byer – det handler om byregioner. Emnet bygger på emner du har tatt på 1000- og 2000-nivå og egner seg derfor bedre senere i studieforløpet.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Kunne vise at du behersker ulike teorier innen bygeografi på mellomnivå.
 • Kunne gjengi sentrale begreper og redegjøre for deres teoretiske fundament.
 • Kunne se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng med byers indre utvikling og befolkningens levekår.
 • Kunne redegjøre for sentrale problemstillinger empirisk.
 • Kunne forholde deg analytisk til ulike utviklingsstrategier.

Ferdigheter

Du skal:

 • Kunne få frem - skriftlig og muntlig - kompleksiteten i relevante problemstillinger, ved å se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng med byers indre utvikling og befolkningens levekår.
 • Kunne forklare utviklingsrelaterte problemstillinger gjennom å trekke på teori på makro- og mellomnivå.
 • Kunne skrive selvstendig og med høyt presisjonsnivå.
 • Kunne gi konstruktiv kritikk av medstudenters arbeid.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Kunne motta kritikk av ditt arbeid fra medstudenter og seminarveileder.
 • Ha en kritisk holdning til informasjon om og ideer til løsninger på hvordan en kan se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SGO3100 – By- og regional utvikling (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består forelesninger og seminarer. På seminarene skal du delta aktivt.

Obligatorisk aktivitet

Det er obligatorisk oppmøte i 6 av 8 seminarer som krav for å få gå opp til eksamen.

Bestått krav til oppmøte vil være gyldig i tre år. 

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 6-timers skriftlig skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Veiledning for besvarelser ved skoleeksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til eksamenskonsulenten ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi senest 14 dager før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info