SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sosiologiens klassikere Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Georg Simmel og Ferdinand Tönnies var opptatt av hva som kjennetegner moderne samfunn. De stilte spørsmål som: Hva skiller moderne fra førmoderne samfunn? Hva er individets plass i moderne samfunn? Hva holder moderne samfunn sammen? Hva skaper endring? Hvilke sosiale konflikter er fremtredende? Hvilke utfordringer står moderne samfunn overfor?

Gjennom å stille disse spørsmålene, og gjennom svarene de ga, la klassikerne grunnlaget for sosiologifaget. Emnet gir en innføring i klassikernes tenkning omkring disse spørsmålene. Det tar også opp hvordan nyere sosiologer har videreført tradisjonen fra klassikerne, med særlig fokus på Talcott Parsons og Niklas Luhmann. Emnet tar videre for seg ulike former for forskjellighet, som etnisitet og kjønn, slik dette fremkommer i arbeidene til Harriet Martineau, W.E.B DuBois, Frantz Fanon og Edward Said.

Arbeidslivet etterspør i stigende grad kompetanse til å analysere dagens samfunnsforhold. Emnet gir innføring i ulike måter å forstå individ og samfunn på, slik de kommer frem i klassiske tekster og slik de også er med på å prege dagens tenkning. Emnet er relevant for arbeid både i offentlig og privat sektor, og gir kunnskap av verdi for administrasjon, tilrettelegging, utredning, analyse og organisering.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Utvikle forståelse for sosiologiens grunnlag og tenkemåte
 • Forstå klassikernes syn på moderne samfunn
 • Redegjøre for hvordan nyere sosiologer har videreført tradisjonen fra klassikerne
 • Redegjøre for hvordan klassikernes perspektiver preger dagens tenkning
 • Kjenne til hvordan ulike teoretiske perspektiver på moderne samfunn
 • Lære begreper som er viktige for å forstå moderne samfunn, som kapitalisme, rasjonalisering, individualisering, differensiering og forskjellighet

Ferdigheter

 • Lese klassiske originaltekster
 • Bruke sosiologiske begreper, modeller og teorier til å analysere moderne samfunnsforhold
 • Sette mer avgrensede sosiologiske teorier inn i en overordnet og helhetlig forståelse av moderne samfunn
 • Oppøve evnen til å gi skriftlig og muntlig presentasjon av sosiologisk fagkunnskap
 • Kunne diskutere likhet og forskjeller og styrker og svakheter ved ulike teorier om samfunnsforhold opp mot hverandre

Generell kompetanse

 • Stimulere til sosiologisk fagidentitet
 • Utvikle respekt og forståelse for vitenskapelig tenkemåte
 • Stimulere den analytiske evnen til å bruke generelle begreper og teorier til å analysere konkrete tilfeller
 • Kunne problematisere og kritisere fagkunnskap på selvstendig vis
 • Oppøve evnen til å presentere komplekse sammenhenger og resonnementer både skriftlig og muntlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emnet skjer på bakgrunn av rangeringsregler

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOS1003S – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn

Undervisning

 • Forelesning
 • Seminar 

Deltakelse på seminar

Seminardeltakelse er frivillig, men for ditt faglige utbytte er det sterk anbefalt at du møter. Hvis du ikke kan delta på seminar, skal du velge "seminar 99 - ønsker ikke å delta på seminar". Seminarene holdes av en faglærer, og studentene jobber med øvelsesoppgaver og diskuterer pensum. 

På øvelsesoppgaver knyttet til seminarene skal normale regler for sitering og kildehenvising følges. Sett deg også inn i reglene for fusk/forsøk på fusk.

Eksamen

6 timers skoleeksamen.

Skoleeksamen vil normalt bestå av to deler. Del 1 teller 1/3 ved karakterfastsettelsen. Del 2 teller 2/3 ved eksamensfastsettelsen. Begge deloppgaver må bestås.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevalueringer av emnet hver gang det arrangeres undervising. Det foretas en periodisk sluttevaluering hvert fjerde år.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport.

Evaluering våren 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info