SOS1003S – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sosiologien oppstod som et svar på de menneskelige og samfunnsmessige utfordringene som moderniteten bragte med seg. Fagets klassikere beskrev moderne samfunn som basert på, blant annet, kapitalistisk økonomi, byråkratisk organiserte stater med monopol på voldsmakt, høyt utviklet arbeidsdeling og spesialisering, en gjennomgripende rasjonalisering av mange sider av livet og omfattende urbanisering. Marx, Weber, Durkheim og Simmel mente det moderne samfunn ga enestående muligheter, men også særegne problemer som fremmedgjøring, en ødeleggende økonomisk konkurransetvang, oppsmuldring av tradisjonelle levesett, en gjennomgående prioritering av nyttverdi og instrumentell fornuft over andre verdier og så videre.

Sentralt for sosiologien er å beskrive og forklare disse fenomenene og hvordan det er å leve under disse historisk unike forholdene. Klassikerne ville forklare hva som var spesielt med moderne samfunn, hvordan de skilte seg fra førmoderne samfunn og om det var mulig å løse problemene moderniteten bragte med seg. Gjennom å ta opp disse spørsmålene, og gjennom svarene de ga, la klassikerne grunnlaget for sosiologifaget. Dette emnet gir en innføring i klassikernes tenkning omkring disse spørsmålene.

Arbeidslivet etterspør i stigende grad kompetanse til å analysere dagens samfunnsforhold. Emnet gir innføring i ulike måter å forstå individ og samfunn på, slik de kommer frem i klassiske tekster og slik de også er med på å prege dagens tenkning. Emnet er relevant for arbeid både i offentlig og privat sektor, og gir kunnskap av verdi for administrasjon, tilrettelegging, utredning, analyse og organisering.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal

 • utvikle forståelse for sosiologiens grunnlag og tenkemåte
 • forstå klassikernes syn på moderne samfunn
 • redegjøre for hvordan nyere sosiologer har videreført tradisjonen fra klassikerne
 • redegjøre for hvordan klassikernes perspektiver preger dagens tenkning
 • kjenne til hvordan ulike teoretiske perspektiver på moderne samfunn
 • lære begreper som er viktige for å forstå moderne samfunn, som kapitalisme, rasjonalisering, individualisering, differensiering og forskjellighet

Ferdigheter

Du skal kunne

 • lese klassiske originaltekster
 • bruke sosiologiske begreper, modeller og teorier til å analysere moderne samfunnsforhold
 • sette mer avgrensede sosiologiske teorier inn i en overordnet og helhetlig forståelse av moderne samfunn
 • oppøve evnen til å gi skriftlig og muntlig presentasjon av sosiologisk fagkunnskap
 • diskutere likhet og forskjeller og styrker og svakheter ved ulike teorier om samfunnsforhold opp mot hverandre

Generell kompetanse

 • Stimulere til sosiologisk fagidentitet
 • Utvikle respekt og forståelse for vitenskapelig tenkemåte
 • Stimulere den analytiske evnen til å bruke generelle begreper og teorier til å analysere konkrete tilfeller
 • Kunne problematisere og kritisere fagkunnskap på selvstendig vis
 • Oppøve evnen til å presentere komplekse sammenhenger og resonnementer både skriftlig og muntlig

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emnet skjer på bakgrunn av rangeringsregler

Emnet kan kun tas av studenter på bachelorprogrammet og årsenheten i sosiologi.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn

Undervisning

Obligatorisk aktivitet

 • Deltakelse på minimum 7 av 9 seminarer

Beståtte obligatoriske aktiviteter er gyldige i åtte semester.

Informasjon om bytte av seminargruppe

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • 4 timers skoleeksamen

Skoleeksamen vil normalt bestå av to deler. Del 1 teller 1/3 ved karakterfastsettelsen. Del 2 teller 2/3 ved eksamensfastsettelsen. Begge deloppgaver må bestås.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Begrunnelsen sendes ut i Inspera.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevalueringer av emnet hver gang det arrangeres undervising. Det foretas en periodisk sluttevaluering hvert fjerde år.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport.

Evaluering våren 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info