Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et videregående kurs i kvalitative metoder, som særlig vektlegger å gi studentene innsikt i og erfaring med ulike kvalitative analysetradisjoner.

Kvalitative metoder egner seg til analytisk beskrivelse av karaktertrekk og egenskaper ved sosiale fenomener. De kan være fruktbare når målet er å tolke erfaringer, opplevelser, meninger og motiver i lys av sosiale omstendigheter. Enkelte kvalitative metoder gir også rike data om hva folk gjør og om hvorfor de gjør som de gjør. Kvalitative metoder egner seg også til å undersøke språkbruk og hvordan mennesker gjennom språklig aktivitet bidrar til den sosiale konstruksjon av virkeligheten.

Et viktig siktemål er å gjøre studentene bevisst hva slags data og analysemetoder som passer til hvilke problemstillinger. Gjennom praktiske øvelser skal studentene også selv utforme problemstillinger, generere data og analysere disse.

Emnet fokuserer på flere kvalitative metoder:

 • Intervju
 • Tekst/bildeanalyse
 • Feltobservasjon (etnografiske metoder)
 • Casestudier

Det gir også innsikt i flere kvalitative analysetradisjoner:

 • Diskursanalyse
 • Narrativ analyse
 • Institusjonell etnografi
 • Fenomenologi

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Få en bred teoretisk forståelse av de kvalitative metodenes egenart, anvendelsesområde og vitenskapsteoretiske forankringer.
 • Få innsikt i flere forskjellige tilnærminger til kvalitative data og måter å arbeide kvalitativt.
 • Kunne lese empiriske kvalitative studier kritisk og diskutere metoden som er brukt.

Ferdigheter

Du skal:

 • Kunne innhente data, analysere og rapportere forskning. Kurset skal dyktiggjøre studentene i de håndverksmessige sidene ved kvalitative metoder gjennom å prøve ut metodiske grep på en begrenset problemstilling.
 • Få en grunnleggende forståelse av hvordan kvalitative metode skal fremstilles i en ferdig forskningspublikasjon.
 • Gjennom kombinasjonen av teoretisk innsikt og praktisk trening være i stand til å tenke ut alternative forskningsdesign for kvalitative studier.

Generell kompetanse

Du skal kunne bruke etisk skjønn i forhold til ens egen rolle som forsker, hvordan datainnsamlingen kan være en intervenering i menneskers liv, og i forhold til hvordan analysen alltid vil være en gjendikting forskeren selv står ansvarlig for.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er et obligatorisk emne i masterprogrammet i sosiologi. Studenter på masterprogrammet må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet er også valgbart for studenter på følgende studieprogram, dersom de oppfyller forkunnskapskravet (se under).

Det er også mulig å søke om hospitantstatus på emnet. Merk at det kun er eventuelt ledige plasser på emnet som gis til hospitanter. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter ved lektorprogrammet og OLA-programmet bes ta kontakt med sine studiekonsulenter om de er usikre på om de oppfyller forkunnskapskravet. Dersom du melder deg til emnet uten å dekke forkunnskapskravet, vil din undervisningsmelding bli trukket. 

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet:

 • Oppmøte på seminar (minst 5 av 6 ganger).
 • Aktiv deltakelse og gjennomføring og innlevering av arbeidsoppgaver tilknyttet seminaret.

For å få godkjent obligatorisk aktivitet må du levere skriftlige oppgaver i forbindelse med seminarene og delta aktivt i seminarundervisningen. (Nærmere instruksjon gis på seminarene).

Bestått obligatorisk aktivitet og deltakelse på seminarene er gyldig i fire semestre.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet. Merk at fraværet må dokumenteres ved legeerklæring eller lignende.

Eksamen

Emneoppgave som vurderes etter karakterskalaen A-F.

Du må ha fått godkjent all obligatorisk aktivitet for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Se studieprogrammets side for studiekvalitet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk