ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de grunnleggende begreper og modeller innen mikro- og makroteori i økonomi for realfagsstudenter.

Mikroteorien vil konsentrere seg om konsument- og produsentteori og markedslikevekt.

I makrodelen av kurset gis det en innføring i Nasjonalregnskap og enkle Keynes-modeller. Du får også en første innføring i hvilke forhold som bestemmer makroøkonomiske størrelser som produksjon, arbeidsledighet, inflasjon, rentenivå og valutakurs.

Hva lærer du?

Kunnskap:
Du lærer

 • grunnleggende modeller og begreper innen økonomi
 • økonomiske mikrobegreper og teorier for atferden til forbrukere og produsenter og samspillet mellom aktører i markeder
 • begreper knyttet til produksjon, kostnader, tilbud, etterspørsel og markedsforhold
 • hvordan tilpasningen til aktørene i økonomien avhenger av priser, inntekter og teknologi og betydningen av ulike konkurranseforhold i markedene
 • å analysere økonomiske problemstillinger ved hjelp av økonomiske modeller og matematisk verktøy, bl.a. gjennom komparativ statikk, for eksempel å analysere virkninger av endringer i priser som forbrukere og produsenter står overfor, og å beregne priser og kvanta under ulike konkurranseforhold i markeder
 • sentrale makroøkonomiske begrepene, slik de er definert i Nasjonalregnskapet, og om hvilke regnskapsmessige sammenhenger som gjelder innenfor Nasjonalregnskapet
 • grunnleggende makroøkonomiske hypoteser, for eksempel om konsum og om investeringer, og om hvordan disse hypotesene kan integreres i makroøkonomiske modeller
 • modeller for analyser som har relativt kort tidshorisont (”Keynes-modeller”), som er egnet til å analysere kortsiktige makroøkonomiske fluktuasjoner (konjunkturer), og modeller for lang sikt, der formålet er å analysere problemstillinger knyttet til økonomisk vekst. Et hovedsiktemål innenfor kortsiktsanalysen er å forstå virkningene av økonomisk politikk. I den langsiktige analysen står årsakene til økonomisk vekst sentralt

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • gjøre rede for sentrale begreper i mikroøkonomisk analyse, som for eksempel effektivitet, tilbud og etterspørsel, markedslikevekt og ulike kostnadsbegreper.
 • analysere enkle problemstillinger, for eksempel ved hjelp av figurdrøfting.
 • å knytte teori mot praktiske politikkanalyser, bl.a. Nasjonalbudsjettet og Pengepolitisk rapport
 • viktige utviklingstrekk og reformer i norsk økonomi, og å plassere disse innenfor en makroøkonomisk referanseramme.

Generell kompetanse:
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

For å kunne ta dette emnet må du ha en av følgende studieretter:

 • Bachelorprogrammet i matematikk og økonomi
 • Bachelorprogrammet i matematikk, informatikk og teknologi
 • Lektor- og adjunktprogrammet (studieretning realfag)

Opptak til disse studieprogrammene krever bestemte fag fra videregående skole, som er angitt under emnets obligatoriske forkunnskaper.

Emnet kan ikke inngå som en del av en bachelor eller femårig master i samfunnsøkonomi.

Det er ikke mulig å ta dette emne som enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus og bør tas samtidig med eller etter MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra

Overlappende emner

10 studiepoeng mot MAT1700 – Introduksjon til mikro- og makroøkonomi (nedlagt), 10 studiepoeng mot MØ100 Innføring i økonomi, 3 studiepoeng mot ECON1310 – Makroøkonomi 1, 3 studiepoeng mot ECON1210 – Mikroøkonomi 1 og 4 studiepoeng mot ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (nedlagt).

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Økonomisk institutt.

Undervisning

Forelesninger: 2-4 timer per uke i hele semesteret.

Seminar/egenaktivitet i grupper: 2 timer per uke i deler av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen. Du melder deg til eksamen gjennom nettskjema (fristen er gått ut og nettskjema er fjernet).

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at emnet blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste gang våren 2017

Eksamen

Siste gang våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info