PSY1050 – Psykologi: Teori og praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil gi en oversikt over teori og praksis i psykologisk vitenskap.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Du skal kunne:

 • beskrive strukturen og elementer til en forskingsartikkel.
 • beskrive grunnleggende etiske prinsipper i psykologisk forskning og praksis.
 • diskutere kriterier for evidens-basert praksis.
 • diskutere klassiske studier i psykologi.
 • diskutere likheter og ulikheter mellom forskjellige former av forskning (grunnforskning, anvendt forskning) og praksis (klinisk, forskning, annet) i forhold til konsepter som kunnskap og sannhet.

 

Ferdighetsmål:
Du skal kunne:

 • søke etter forskningslitteratur ved bruk av vitenskapelige databaser.
 • trekke ut relevant informasjon fra en forskningsartikkel.
 • vurdere kvaliteten til en vitenskapelig tekst.
 • skrive et sammendrag av en forskningsartikkel med bruk av vitenskapelig stil.
 • bruke APA-stil.

 

Generell kompetanse:
Du skal kunne:

 • lese en artikkel om forskning som bruker enkle metoder.
 • lete selvstendig etter tilleggsmateriale og vurdere forskningsresultater.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er kun tilgjengelig for programstudenter på bachelorprogrammet i psykologi.

Undervisning

NB! Bachelorstudenter på 1. semester skal velge samme seminargruppe for emnene PSY1200, PSY1250 og PSY1050. Det betyr at dersom du velger "seminar 1" i PSY1200, skal du også velge "seminar 1" i PSY1250 og PSY1050. Som et ledd i å fremme integreringen av studenter på bachelorprogrammet ønsker vi at dere møter den samme studentgruppen gjennom seminarrekkene i disse fagene. Gruppene er satt opp slik at de ikke skal skape konflikt i timeplanen. For spørsmål om dette - ta kontakt med sv-info.

Undervisningen inneholder et informasjonsmøte (1 time: presentasjon om formål og struktur til emnet samt eksamensform), syv forelesninger (inkludert evalueringsmøte; 2 timer hver), podcasts og åtte to-timers seminarmøter. Studentene forbereder seminardiskusjoner ved å se på podcasts og å lese korte forskningsartikler. Som regel vil læringsmateriale være på engelsk. Undervisningen foregår på engelsk eller norsk. 

Det er 2 obligatoriske innleveringer som må godkjennes for å kunne ta eksamen. Disse blir utdelt og gjennomgått i seminarene. 

Der er obligatorisk oppmøte 6 av 8 ganger på seminarene for å kunne ta eksamen, med obligatorisk oppmøte første gang. 

Hvis du kan ikke være tilstede på forelesninger har du selv ansvar for å få informasjonen fra forelesningen. Vi forventer at du som student forbereder deg og deltar aktivt i seminardiskusjoner.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig de to neste semestrene emnet tilbys.

Se generelle retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Informasjon om bytte av seminargrupper


Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

2-dagers hjemmeeksamen. Øvingsoppgavene fra seminaret og obligatorisk oppmøte må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen. 

Dersom den obligatoriske oppgaven er godkjent, vil dette bli registrert.

Studentene får utlevert en forskningsartikkel og skal innen 53 timer svare på et essay-spørsmål knyttet til forskningsartikkelen. Besvarelsen skal også inneholde en (1) ekstra artikkel som skal siteres og settes i referanselisten. Lengden er mellom 1500-2000 ord (inkludert tittelside, abstract, tabeller, figurer og referanser; abstract rundt 50 til 150 ord). Essayet skal skrives i APA-format, 7th edition.

Tidligere eksamensoppgaver.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info