Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i analyse av data fra eksperimentelle og observasjonelle studier. I hovedsak vil kurset ta for seg anvendelser av den generelle lineære modellen, som omfatter blant annet lineær regresjon og variansanalyse.

Gjennom arbeid på seminarene vektlegges det både teoretisk problemløsing, og analyse av empiriske data. Det forutsettes en kjennskap til grunnleggende statistiske konsepter fra PSY1010 eller tilsvarende.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning.
 • Diskutere kausalitet i ikke-eksperimentell og eksperimentell forskning, og redegjøre for begreper som spuriøse sammenhenger, suppressoreffekter, mediering og interaksjon.
 • Kunne formulere en modell for å studere assosiasjoner mellom flere variabler ved kvantitative metoder.
 • Gjøre rede for hvordan multippel regresjon kan benyttes for å oppnå «statistisk kontroll» over konfunderende variabler.
 • Tolke resultater fra multippel regresjonsanalyse, som standardiserte og ustandardiserte regresjonskoeffisienter, statistisk signifikans, og forklart varians.
 • Gjennomføre og tolke resultater fra enkle variansanalysedesign (Anova).
 • Kjenne ideen bak "effektstyrke" og noen måter å estimere denne på ved multiple regresjonsanalyse og variansanalyse.
 • Vise kjennskap til underliggende antagelser og forutsetninger for lineære modeller, samt konsekvenser av brudd på disse antagelsene.

 

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Demonstrere forståelse for logikken bak eksperimentelle og ikke-eksperimentelle tilnærminger.
 • Gjøre rede for og forstå tolkning av relevante kvantitative analyser.
 • Velge egnede kvantitative analysemetoder for å vurdere ulike forskningsspørsmål, samt gjennomføre analysene i R.

 

Generell kompetanse

Dette emnet vil gi en styrket evne til å vurdere i hvilken grad og på hvilken måte ulike variabler er relaterte, og fremme et kritisk blikk på måter en tilsynelatende samvariasjon kan skyldes tilfeldige eller spuriøse forhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSY1010 – Innføring i metode (kan evt. tas i samme semester). Studenter som avlegger de to emnene i samme semester gjøres oppmerksom på at dersom PSY1010 – Innføring i metode ikke blir bestått, vil en eventuell godkjent karakter i PSY2014 – Kvantitativ metode bli sperret inntil PSY1010 – Innføring i metode blir bestått.

Overlappende emner

Merk at overlapp med SOSGEO1120 gjelder f.o.m. høst 2019.

Undervisning

 • Forelesninger 2 timer per uke i 9 uker.
 • Det gis tilbud om seminarundervisning 2 timer per uke i 8 uker.

Skal IKKE følge seminar (seminar 99) er alternativet som skal velges i Studentweb av studenter som ikke vil følge seminarundervisning, eller er den gruppen som tildeles dersom man ikke får plass på seminarundervisning.

Informasjon om bytte av seminargrupper

Eksamen

Tretimers hjemmeeksamen i Inspera.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen i Inspera

Grunnet situasjonen med coronaviruset er eksamen endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen i Inspera. 

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av eksamen i Inspera. 

Les mer om eksamen i Inspera.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info