Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedfokus i dette emnet er eksperimentell kontroll. Det vil bli lagt vekt på å forstå, utvikle og analysere eksperimentelle design samt å utvikle en god forståelse av kausalitetsbegrepet. Måling vil naturlig være knyttet til metoder for måling av fysiologiske responser og responstelling (som du hovedsakelig vil lære gjennom prosjektøvelsene).

Hva lærer du?

Hovedfokus i dette emnet er eksperimentet som metode. Det vil bli lagt vekt på operasjonalisering av begreper og formulering av problemstillinger slik at disse lar seg undersøke eksperimentelt. I undervisningen legges det vekt på å benytte eksempler hentet fra klassiske eksperimenter eller fra prosjektøvelser. Det vil også bli gjennomgått metoder for analyse av data – med hovedvekt på variansanalyse. Ikke-parametriske alternativer vil også bli gjennomgått.

Kurset skal danne grunnlag for å kunne arbeide videre med eksperimentelle metoder.

Kunnskapsmål
Studentene skal lære fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning.

Ferdighetsmål

  • Gi studentene dypere innsikt i logikken bak eksperimentet som metode og en bredere forståelse av begrepene ”kausalitet” og ”kontroll”.
  • Gi studentene en forståelse av metodologiske problemer knyttet til utvikling og gjennomføring av eksperimenter.
  • Gi studentene kunnskap og ferdigheter i tolkning og bruk av relevante statiske analyser.
  • Gi studentene erfaring med skriving av rapporter (artikler) med utgangspunkt i eksperimentell design

Generell kompetanse
Kurset skal bevisstgjøre studentene med hensyn til etiske aspekter knyttet til bruk av eksperimentelle metoder.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSYC1100 – Innføring i metode
PSYC2104 – Kvantitativ metode A
PSYC3100 – Kvalitativ metode

Det er mulig å ta PSYC3100 – Kvalitativ metode og PSYC3103 – Kvantitativ metode B i samme semester. Vi gjør oppmerksom på at eksamensresultatet vil bli sperret frem til PSYC3100 – Kvalitativ metode er bestått. 

Anbefalte forkunnskaper

PSYC2104 - Kvantitativ metode A eller PSYC3101 - Kvantitativ metode II

Undervisning

Undervisningen består av fellesforelesninger og øvelser på PC-stue. Det legges opp til 8 forelesninger og 4 øvelser.

Informasjon om bytte av seminargruppe

Eksamen

Eksamen er en individuell oppgave.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info