PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i kultur- og samfunnspsykologiske teorier, og skal danne grunnlag for å kunne forstå hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Teoriene vil bli anvendt for å forstå hvordan kategorier som alder, kjønn, etnisitet, seksualitet og sosial klasse får betydning for hvordan mennesker forstår seg selv og hverandre, og får betydning for hvem som oppfattes en minoritet og hvem som oppfattes som majoritet.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

  • Gjøre rede for sentrale kultur- og samfunnspsykologiske teorier
  • Anvende sentrale kultur- og samfunnspsykologiske teorier for å belyse majoritet og minoritetsdynamikker i hverdagsliv og samfunn.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

  • Anvende relevante psykologiske teorier med tilhørende empirisk forskning for å forklare og forstå hvordan mennesker inngår i sosiale sammenhenger som de former og blir formet av.
  • Benytte kultur- og samfunnspsykologisk kunnskap til å reflektere over hvilke konsekvenser det kan ha å være en del av en majoritet og en minoritet.

Generell kompetanse

Du skal kunne:

  • Utvikle sensitivitet overfor sosial og kulturell (u)likhet og (u)rettferdighet. Etablere en faglig og etisk grunnholdning der inkludering, sosial rettferdighet og gjensidig respekt utgjør fundamentet for psykologisk arbeid i et stadig mer komplekst og multikulturelt samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Dersom du skal bruke emnet i bachelorprogrammet i psykologi bør du ha tatt innføringsemnene:  PSY1010 – Innføring i metode 

Dersom du skal bruke emnet i bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon bør du ha tatt innføringsemnet: KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv

Undervisning

Forelesningsrekke (10 dobbelttimer), samt 5 dobbeltimer med seminar.

Obligatorisk aktivitet

Emnet har obligatorisk arbeidskrav for å kunne ta eksamen. Dette gjelder selv om du ikke følger et seminar.

  • På seminarene er det obligatorisk oppmøte 4 av 5 ganger, med obligatorisk oppmøte første gang. Hvis du ikke møter opp på første seminarundervisning mister du plassen på seminaret.
  • Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb. Dersom du velger dette må du levere inn en oppgave som kompenserer for oppmøte på seminar. Informasjon om denne oppgaven vil bli lagt ut i Canvas

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig de to neste semestrene emnet tilbys.

Generelle retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Informasjon om bytte av seminargrupper
 

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurdering består av en avsluttende 3 dagers hjemmeoppgave.

Oppgaven skal være på 2000 – 2500 ord (tilsvarende ca 5-6 sider), ikke inkl forside, innholdsfortegnelse og referanseliste.

Dersom den obligatoriske deltakelsen er godkjent, vil dette bli registrert. Du kan ta eksamen i emnet i et senere semester uten å måtte gjennomføre den obligatoriske deltakelsen på nytt.

Tidligere eksamensoppgaver

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan med fordel kombineres med studier i helsefag, humanistiske, samfunnsvitenskapelige og pedagogiske fag.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og Engelsk

Kontakt

SV-info