PSY2503 – Samfunns-, kultur- og minoritetspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp følgende temaer:

 • Minoritets/majoritetsperspektiver for å beskrive og forstå individ og samfunn
 • Synlige versus usynlige minoriteter
 • Om det å bli/være medlem av en minoritetsgruppe
 • Subjektive opplevelser og reaksjoner på å tilhøre en minoritetskategori
 • Miljøers og sosiale konteksters (økologiers) betydning for utvikling av minoritets/majoritetsidentiteter
 • Multikulturell identitetsutvikling
 • Makt/avmakt og stigmatisering av (minoritets-) grupper og konsekvenser for identitetsutvikling

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for de mest sentrale forskningstradisjonene fra sosial-, utviklings-, kultur- og samfunnspsykologi som kan belyse utviklingen til og situasjonen for ulike minoriteter i samfunnet

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Velge ut og anvende relevante psykologiske teorier med tilhørende empirisk forskning for å forklare og forstå hva det innebærer å være/bli del av en minoritet

Generell kompetanse

Du skal:

 • Utvikle sensitivitet overfor sosial og kulturell (u)likhet og (u)rettferdighet og etablere en etisk verdiforankret grunnholdning der inkludering, sosial rettferdighet og gjensidig respekt utgjør verdifundamentet for psykologisk arbeid i et stadig mer komplekst og multikulturelt samfunn

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Dersom du skal bruke emnet i bachelorprogrammet i psykologi bør du ha tatt innføringsemnene: PSY1000 – Innføring i generell psykologi, PSY1010 – Innføring i metode og PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi

Dersom du skal bruke emnet i bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon bør du ha tatt innføringsemnet: KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av 10 ganger á 3 timer. Det gis hver gang en integrert undervisning der det er både forelesning og seminar.

Undervisningen er delvis opplevelsesbasert ved at studentene gjennom deltakende observasjon setter seg inn i ulike minoritetsroller. Studentenes opplevelser fra ulike minoritetssituasjoner blir presentert og diskutert i undervisningen.

Det er obligatorisk oppmøte (min. 7 av 10 ganger) på all undervisning.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Semesteroppgave.

Vurderingen baseres på innlevert 10-12 sider semesteroppgave (4-5000 ord). Oppgaven deles ut 2. gang, hvorpå studentene presenterer, diskuterer og vurderer teksten sin i løpet av kurset.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet (nettskjema).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan med fordel kombineres med studier i helsefag, humanistiske, samfunnsvitenskapelige og pedagogiske fag.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info