Kort om emnet

Emnet består av to deler. Den første delen tar opp sentrale temaer og aspekter ved normal utvikling i hovedsak hos barn og ungdom (circa 2/3). Den andre delen gir innføring i tema innenfor anvendt utviklingspsykologi (circa 1/3).
Det du lærer på emnet er spesielt relevant for emnene på 9. semester, og emnene PSYC3400 – Test, observasjon av barn (nedlagt) og PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Beskrive hovedtrekkene og variasjonen i barns og ungdommers utvikling, de viktigste utviklingsmekanismene og forhold som påvirker utviklingen.
 • Gjøre rede for de viktigste teoretiske synspunktene innenfor sentrale utviklingsområder som kognitiv, språklig, emosjonell, personlighetsmessig og sosial utvikling.
 • Dokumentere kjennskap til sentrale empiriske studier innenfor emnet.
 • Ha en oversikt over modeller for endringsprosesser innenfor normalutvikling og atypisk utvikling.
 • Redegjøre for utviklingsveier og endringsprosesser, og en forståelse av at normal og atypisk utvikling belyser hverandre
 • Forstå typisk utvikling og utviklingsvansker samt mulige løsninger i ett bio-psyko-sosialt perspektiv.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Beskrive og forklare barns og ungdommers utvikling på ulike områder og relasjonen mellom utviklingsområdene.
 • Forankre ulike synspunkter på barns og ungdommers utvikling i teorier og modeller.
 • Formidle skriftlig ulike utviklingsmessige problemstillinger.
 • Presentere og diskutere hva utviklingspsykologi kan bidra med innenfor andre felt (f. eks, juss, pedagogikk, religion, medisin, psykoterapi)

Generell kompetanse
Du skal kunne:

 • Oppøve evne til å lese kritisk og tenke selvstendig.
 • Anvende teoretisk og metodologisk viten for å evaluere utviklingspsykologisk forskning og intervensjon
 • Kommunisere om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten
 • Få fremmet en forståelse av at utviklingspsykologisk forskning og virksomhet krever spesiell aktsomhet,etiske vurderinger og kulturell sensitivitet
 • Bygge broer mellom utviklingspsykologisk forskning og praksis

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1, 2, og 3.

Overlappende emner

PSY1200 Innføring i utviklingspsykologi + bacheloroppgave i utviklingspsykologi (PSY3092) gir fritak fra PSYC3200. Studenter må søke om innpassing.

Undervisning

Del en handler om normalutvikling. Del to utgjøres av forelesninger over en intensivuke om anvendt utviklingspsykologi. I tillegg får studentene gruppeveiledning på seminarer.

Det gjøres oppmerksom på at det benyttes klikkere i dette emnet.

Eksamen

3 timers hjemmeeksamen og semesteroppgave. Begge eksamensdelene må ha bestått resultat det samme semesteret for å få bestått karakter i emnet. Begge eksamener vurderes fra A-F.

Snittet fra begge eksamener blir det endelige resultatet i emnet. Snittet vil alltid gå i favør av beste mulighet dersom resultatene tilsier at det er to mulige utfall.

Eksempel: En C og en D gir totalresultat C

Eksempel: En A og en D gir totalresultat B

Begge eksamensformene vektes likt. Det er derfor likegyldig hvilken av eksamenene du har det ene eller andre resultatet i fra eksemplene over.

Eksamen og semesteroppgaven må leveres samme semester for å få bestått resultat i emnet. Får du resultatet F i en av eksamenene, blir totalresultatet ikke bestått.

Møter du ikke opp til hjemmeeksamen, får du ikke mulighet til å levere oppgaven og din eksamensmelding trekkes.

Er du syk på eksamensdagen for hjemmeeksamen (dokumentert med legeattest), vil du få muligheten til å levere semesteroppgaven på vanlig måte.

Du kan ta opp igjen den delen du har et bestått resultat i om du ønsker, jmf. vanlig tregangersregel ved UiO. Ved levering av ny semesteroppgave er det viktig at du gjør deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Husk at egne tidligere leverte svar er å regne som en kilde og manglende referering kan føre til mistanke om fusk. Du får ikke levere en bearbeidet versjon av tidligere innlevert semesteroppgave. Dersom du ønsker en ny vurdering må de levere en helt ny semesteroppgave.

Ved flere forsøk er det alltid beste resultat som blir stående.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på SKOLEEKSAMENS-karakteren i dette emnet

Be om begrunnelse på SEMESTEROPPGAVE-karakteren i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Er du syk på eksamensdagen og leverer gyldig dokumentasjon blir du registrert med et ikke tellende resultat. Du kan da gå opp til neste ordinære eksamen.

PSYC3200 skal utfases. Det siste semester eksamen tilbys vil det være mulig å søke om utsatt skoleksamen dersom du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær skoleeksamen. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Undervisning
Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang våren 2020.

Eksamen
Vår og høst

Eksamen siste gang høsten 2020.

Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info