PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføringsseminaret om diagnosesystemet gir grunnlag for å anvende diagnosesystemene til å utrede psykiske forstyrrelser hos voksne. I seminaret om empirisk psykopatologi vil du med utgangspunkt i rollespill få erfaring med psykologen i rollen som utreder og hvordan man tar opp en sykehistorie. Du vil få kunnskap om utviklingen av og fremtredelsesformen ved psykiske forstyrrelser og kunne integrere ulike metoder og teorier brukt i utredning av aktuelle psykiske forstyrrelser hos voksne for å beskrive og forstå disse. I undervisningsklinikkene legges det fram resultater fra intervjuer, kartleggingsinstrumenter og tester, samt sykehistorie fra de diagnostiske utredningene som studentene utfører i den eksterne forpraksisen (PSYC4400-praksisdel). Det blir også brukt utvalgte metoder fra undervisning i PSYC4500. Det legges særlig vekt på hvordan ulike metoder kan gi ulike resultater når det kommer til hva slags type psykiske forstyrrelser pasienten har.

Emnet legger grunnlag for kursene PSYC4400 (praksisdel), PSYC4301 og PSYC5304
Emnene PSYC4300 og PSYC4400 må tas samme semester.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

• Gjøre rede for klassifikasjon av psykiske forstyrrelser hos voksne basert på ICD-10 og DSM-V
• Utrede ulike psykiske forstyrrelser (inkl.rus og suicidfare) med diagnostiske instrumenter og personlighetstesten Personality Assessement Inventory (PAI) samt sykehistorie
• Beskrive hva forskningen har frembrakt av kunnskaper om mekanismer ved og årsaker til psykiske forstyrrelser
• Forstå betydningen av en bred utredning for en helhetlig forståelse av klienten

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

• Beherske et strukturert intervju for å fastlegge ICD-10 og DSM-V symptomforstyrrelser (MINI og SCID-5-KV) og SCID-5-PF som kartlegger personlighetsforstyrrelser
• Mestre det å ta opp en sykehistorie og skape et terapeutisk forhold mellom klient og psykolog
• Sammenstille ulike typer informasjon basert på diagnostiske og funksjonelle personlighetsbeskrivelser til et klinisk orientert helhetlig bilde av en klient

Generell kompetanse

• Vise etisk holdning til diagnostisk utredning
• Respekt for klienters integritet, ressurser og sårbarhet samt forstå egne begrensninger
• Reflekterende holdning til hva en profesjonell yrkesutøvelse innebærer
• Integrere metodisk og klinisk refleksjon basert på ulike vurderingsmetoder

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på 7. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.
 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 6. semester.

Undervisning

  1. Innføring i diagnosesystemet: Studentene blir fordelt i to grupper. Hver gruppe har undervisning tre hele dager i en uke, til sammen 25 timer. Obligatorisk undervisning.
  2. Empirisk psykopatologi: Studentene blir fordelt i fire grupper. Hver gruppe får 16 timers undervisning. Her legger studentene frem kunnskap om mekanismer bak og årsaker til psykiske lidelser. De gjennomfører også rollespill omkring en sykehistorie knyttet til samme psykiske lidelse. Obligatorisk undervisning.
  3. Personlighetstesting, 3 timer. Det vil bli undervist i plenum i PAI. Obligatorisk undervisning.
  4. Forelesning om selvmord, 10 timer.
  5. Undervisningsklinikk, 24 timer, og undervisningsklinikkveiledning.

Gjennom 11 uker x 3 timer er studenter i ekstern forpraksis (PSYC4400) med voksne klienter i døgnavdeling eller DPS. Pasienter intervjues og testes. Resultatene legges fram på undervisningsklinikkene i løpet av semesteret. Det gis veiledning i forkant av undervisningsklinikkene. Oppmøte på gruppefremleggelse er obligatorisk. En gruppe presenterer hver gang, samlet vil gruppene presentere fire dager.


Krav til godkjenning av obligatorisk aktivitet som må være godkjent for å kunne ta eksamen

For å få godkjent obligatorisk aktivitet må man oppfylle spesifikke krav til hvert ovenstående punkt som beskrevet nedenfor:

  1. Maks 3 timer fravær. Det er ikke mulig å kompensere for dette kravet på annet vis, selv ved gyldig dokumentert grunn fra lege. Seminaret er en forutsetning for å kunne gå ut i praksis og fortsette på PSYC4300. 
  2. Maks 2 timer fravær. Dersom du har gyldig grunn dokumentert med legeerklæring er det mulig å være borte i ytterligere 2 timer mot at man ber lærer om å få kompensere med et omfattende skriftlig arbeid.
  3. Forelesningen er obligatorisk, men dersom du er borte likevel kan du ikke ha vært borte opp til maksgrensa på de tre andre obligatoriske aktivitetene. Det er ikke mulig å kompensere for dette kravet på annet vis, selv ved gyldig dokumentert grunn fra lege.
  4. Forelesningen er obligatorisk, men dersom du er borte likevel kan du ikke ha vært borte opp til maksgrensa på de tre andre obligatoriske aktivitetene. Det er ikke mulig å kompensere for dette kravet på annet vis, selv ved gyldig dokumentert grunn fra lege.
  5. For å få godkjent obligatorisk aktivitet må hver student ha deltatt i undervisningsklinikkveiledning, i presentasjon i gruppe og i tillegg ha møtt opp på alle dager med gruppepresentasjoner. Det er ikke mulig å kompensere for dette kravet på annet vis, selv ved gyldig dokumentert grunn fra lege.

Det er hver students eget ansvar å holde rede på at man er innenfor gyldig fraværsgrense. Det er også ens eget ansvar å be om mulighet til å kompensere for gyldig fravær dersom dette er mulig. Dette må gjøres i god tid før eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Seminarundervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

4-timers hjemmeeksamen

Studentene får et kasus som de skal diagnostisere med hensyn på symptomforstyrrelse og personlighetsforstyrrelse. De skal også redegjøre for hva man vet generelt om mekanismer bak og årsaker til de to forstyrrelsene.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

World Health Organization: The ICD-10 Classification of Mental and behavioral Disorders. Diagnostic criteria for research, 2003. Geneva.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang høsten 2020.

Eksamen

Vår og høst

Eksamen siste gang høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk