Kort om emnet

Hovedoppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Det skal i form og innhold tilfredsstille de krav til dokumentasjon og rapportering som er akseptabelt innen det forskningsfelt som hovedoppgaven skrives innenfor, enten dette er en empirisk eller ikke-empirisk (teoretisk) oppgave. Hovedoppgaveforberedende seminar gjennomføres før eller i starten av arbeidet med hovedoppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskapersmål

Du skal kunne:
• Fremstille et skriftlig vitenskapelig arbeid
• Beskrive og oppsummere et begrenset tema i psykologi
• Gjøre rede for valg av vitenskapelig metodetilnærming
• Sammenstille ulike teoretiske synspunkter og forskningsresultater på en vitenskapelig stringent måte

Ferdighetsmål

Du skal kunne:
• Planlegge, gjennomføre og formidle resultatene av et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer, herhunder:
• Selvstendig begrunne valg og bruk av relevante metodiske verktøy og utføre analyser av kvantitativ, kvalitativ eller teoretisk art.
• Analysere og forhlde seg til kritisk til forskningsresultater og psykologisk teori og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, inkludert korrekte henvisninger og dekkende referanserlitteratur.
• Argumentere for ulike tolkninger av forskningsresultater og deres relevans for psykologisk teori.
• Presentere konklusjoner av forskning basert på vitenskapelige kriterier.

Generell kompetanse

Gjennom arbeidet med oppgaven vil du tilegne deg evnen til å behanlde et avgrenset tema på en faglig holdbar, gjennomtenkt, etisk forsvarlig og presis måte i løpet av et begrenset tidsrom. Dette innbefatter å kritisk analysere og formidle relevant forskning og beherske psykologfaglige uttrykksformer. På grunnlag av denne kompetansen vil du kunne å anvende relevant forskningslitteratur i teoretisk, empirisk og praktisk sammenheng , og anvende informasjons- og forskningskompetansen din til å oppdatere deg faglig. Du vil også utvikle bevissthet og kunnskap om forskningsetiske spørsmål og dilemmaer.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

PSYC6100 - Hovedoppgaveforberedende seminar


Metode: Det anbefales at studenter repeterer pensum fra tidligere avlagte emner i kvalitativ eller kvantitativ metode i forkant av og parallelt med hovedoppgavearbeidet.

Overlappende emner

30 studiepoeng overlapp mot PSY520 – Profesjonsstudiet i psykologi, 10. semester (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen i tilknytning til selve arbeidet med hovedoppgaven tar form av individuell og/eller kollektiv veiledning. Alle studenter skal ha en veileder med tilfredsstillende vitenskapelig kompetanse til arbeidet med hovedoppgaven.

Obligatoriske komponenter

Individuell veiledning

Studenter har selv ansvaret for å finne veileder. Avtale om veiledning skal signeres av begge parter og lastes opp i nettskjema innen 1. oktober/1. mars i 11. semester. Dersom nødvendig kan hovedoppgavekoordinator kontaktes. Det er selvsagt mulig å levere veiledningsavtalen tidligere enn 11. semester.
Søknad om ekstern veileder sendes inn i nettskjema innen 1.september/1.februar i 11. semester. Det er selvsagt mulig å sende inn søknad i nettskjema tidligere enn 11. semester.
Les mer om veiledningsforholdet i Hovedoppgave ved PSI: Retningslinjer og krav.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse skal utformes av studenten og godkjennes av veileder. Veileder godkjenner prosjektbeskrivelsen ved å registrere oppgaven/prosjektet i ForskPro, innen 1. oktober/1. mars i 11. semester. Dette er i stedet for å levere undertegnet skjema (Godkjenning av prosjektbeskrivelse for PSYC6100 – Hovedoppgave) til studiekonsulenten som tidligere.

Oppmeldingsskjema for hovedoppgaveinnlevering

Samme semester som oppgaven innleveres, skal oppmeldingsskjema for hovedoppgaveinnlevering leveres via nettskjema innen 1. februar/1. september, senest 12. semester av studiet. Dette kommer i tillegg til eksamensmeldingen i StudentWeb som har samme frister. Dersom man blir forsinket må man levere skjemaet på nytt det semesteret man skal levere oppgaven, da skjemaet bare har gyldighet ett semester.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Eksamen

Innlevering av hovedoppgaven

Innleveringsfrist for hovedoppgaven settes vanligvis til midten av april i vårsemesteret og midten av oktober i høstsemesteret. Hovedoppgaven må lastes opp i DUO vitenarkiv og i Inspera innen angitt frist. Se på semesetersiden for mer informasjon om innlevering. 

Forsinket med hovedoppgaven?
Du må søke og ha gyldig dokumentert grunn, for eksempel fra lege eller veileder, for å utsette innlevering av hovedoppgave og avsluttende eksamen ett eller flere semestre utover studieprogammets normale progresjon.

Vurdering av oppgaven
Hovedoppgaven bedømmes av en kommisjon med en intern sensor og en ekstern sensor. For betydningsfulle momenter i bedømmelsen, se kvalitetskriterier i Hovedoppgave ved PSI: Retningslinjer og krav og karakterskalaen. Det blir gitt en skriftlig/ eller muntlig begrunnelse for karakter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Når komiteen har vurdert oppgaven, vil de gi en felles skriftlig/ eller muntlig begrunnelse for karakterfastsettelsen. Skriftlig begrunnelse sendes automatisk etter sensuren er publisert. Om sensorer velger å gi begrunnelse muntlig, vil informasjon sendes til aktuelle kandidater.

Begrunnelse og klage

Studenten får skriftlig/eller muntlig begrunnelse etter sensuren er publisert. Det vil ikke gis redegjørelse utover dette. 

Klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

En hovedoppgave som har fått et bestått resultat tidligere, kan ikke leveres på ny i bearbeidet form. En hovedoppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat, kan bare én gang leveres på nytt som et nytt eksamensforsøk, og da innen avtalt tidspunkt og i betraktelig bearbeidet form.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk