Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Antropologi i praksis er en innføring i fagets anvendelse. Vi fokuserer på hvordan antropologiske analyseverktøy kan skape endring, utfordre det som er tatt for gitt, identifisere problemer og bidra til å skape bedre løsninger innenfor et bredt spekter av samfunnsmessige virksomheter.

Antropologi i praksis retter søkelyset mot en rekke ulike måter man kan jobbe med faget utenfor akademia. Aktuelle anvendelsesfelt er: menneskerettigheter, utdanning, medier og kommunikasjon, utvikling, miljø, konsulentvirksomhet, helse, integrasjon, lokalsamfunn, museer og forsvar.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du får kunnskap om

 • hvordan antropologien er blitt anvendt tidligere, og hvordan anvendt antropologi er forstått faghistorisk
 • ulike måter antropologi kan utøves i praksis i møte med samfunnsmessige utfordringer
 • etiske og kommersielle utfordringer og muligheter knyttet til utøvelsen av antropologi i praksis
 • samspillet mellom akademisk kunnskapsproduksjon og faglig utøvelse

Ferdigheter

Du lærer å

 • forstå og gjøre rede for sammenhenger mellom antropologisk kunnskap og praktiske samfunnsmessige utfordringer innenfor ulike arbeidsrelaterte sammenhenger
 • identifisere, analysere og/eller foreslå konkrete intervensjoner innenfor selvvagte praksisfelt
 • identifisere og begrepsfeste hva som kan være ditt eget antropologiske bidrag på utvalgte praksisfelt
 • bli bevisst på hvordan egen antropologisk kompetanse kan anvendes i praksis

Generell kompetanse

 • Du får forståelse av og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
 • Du utvikler relevante faglige problemstillinger, lokalisere og orientere seg i ny relevant litteratur, samt skriftlig og muntlig formidle sosialantropologiske innsikter på en faglig forsvarlig måte

Opptak og adgangsregulering

Emnet kan kun tas av studenter som oppfyller forkunnskapskravene og som har studierett på bachelorprogrammet i sosialantropologi eller kultur og kommunikasjon (retning sosialantropologi).

For å få opptak på emnet må du: 

 1. Søke plass på undervisningen i Studentweb
 2. Sende inn nettskjema og laste opp et motivasjonsbrev på norsk eller engelsk på en A4-side innen fristen for undervisningsopptaket (hovedopptaket) 8. desember

Ved høy etterspørsel blir kandidatene rangert ut fra kvaliteten på motivasjonsbrev, samt karakterer. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha opptak på bachelorprogrammet i sosialantropologi eller bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon (retning sosialantropologi) og ha avlagt minimum 40 studiepoeng i sosialantropologiske emner satt sammen slik: 

og minst ett av følgende emner: 

SOSANT1090 – Antropologiens historieSOSANT1200 – Politisk antropologiSOSANT1400 – Antropologi og religionSOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology , eller ett valgfritt SOSANT-emne på 2000-nivå. 
 

Du kan søke om å få undervisningsopptak uten å oppfylle alle forkunnskapskravene. For å søke om unntak fra forkunnskapskravene må du sende e-post til SV-info. 

Undervisning

Emnet omfatter seks forelesninger og fire seminarer, samt to uker i praksis. 

Praksis

Praksis kan foregå på flere måter:

 • To uker praksis på en arbeidsplass der SAI allerede har etablert praksisplasser
 • To uker praksis på en arbeidsplass som studenten selv har etablert kontakt med (godkjent av SAI)

Merk at praksis kan kollidere med annen undervisning. 

Eksamen

Eksamen er en skriftlig oppgave med selvvalgt tema og problemstilling. Oppgaven skal være minimum 3500 og maksimum 4000 ord.

Tema og problemstilling må godkjennes av faglærer.

Oppgaven skal bygge på pensum og erfaringer fra praksisuken.

Studenter som av uforutsette grunner ikke kan gjennomføre en praksisuke, skriver oppgave med fordypning i et selvvalgt felt, basert på litteratur og/eller intervjuer.

Tidligere eksamensoppgaver.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info