STV4436 – Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet setter fokus på statsvitenskap som redskap for problemløsning i offentlig forvaltning. Statsvitere skal være gode til å kartlegge nødvendige og tilstrekkelige betingelser for institusjonelle ordninger, og til å bidra til å lose forslag gjennom kompliserte beslutningsprosesser.

Det primære gjenstandsområdet for emnet er norsk sentralforvaltning. Emnet omhandler:

 • departementenes oppbygging, historie og relasjoner til regjeringen og Stortinget
 • rollefordeling mellom politiske og byråkratiske aktører og teori og praksis omkring politisering av embetsverket
 • sammenligninger med andre land, for å få frem fellestrekk og norske særtrekk
 • sentrale arbeidsprosesser i sentralforvaltningen, som saksbehandling, utredning, bruk av ekstern ekspertise, mål- og resultatstyring og etatsstyring
 • hvordan samfunnsendringer som økt mediepress, politisering, fagliggjøring og internasjonalisering har påvirket arbeidet i departementene

Hva lærer du?

Kunnskaper

Studentene vil:

 • opparbeide seg faglig fundert, praksisnær og oppdatert kunnskap som kan forberede dem på arbeid i eller opp mot forvaltningen.
 • få kunnskap om både stabile egenskaper ved sentralforvaltningen i Norge samt om utviklingstrekk som kan være resultat av mer generell samfunnsutvikling.

Ferdigheter

Studentene vil:

 • få trening i faglig fundert, praktisk oppgaveløsning gjennom et problembasert undervisningsopplegg
 • benytte sine analytiske evner og sin kunnskap om aktører og relasjoner for å løse konkrete oppgaver som er realistiske med tanke på arbeid i et departement
 • få trening i å samle inn og sammenfatte opplysninger, diskutere handlingsvalg i lys av ulike hensyn, begrunne konklusjoner, og anbefale videre prosess for gjennomføring
 • styrke sine analytiske evner, samt evner til skriftlig og muntlig fremstilling
 • få trening i å samarbeide med andre gjennom gruppearbeid

Generell kompetanse

Studentene vil:

 • øke bevisstheten om hvilke kunnskaper og ferdigheter de har med seg som statsvitere
 • styrke kunnskapen om at statsvitenskapen er et redskap, ikke bare for å forstå og forklare samfunnsproblemer, men også for oppgaveløsning i forvaltningen

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram (frist  1. august og 5. januar for hhv. høst- og vårsemesteret).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Deltakelse på kurset krever grunnleggende kunnskaper om offentlig politikk generelt og statsforvaltningen spesielt. Studenter som ikke har tatt bacheloremnene STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon og STV2400 – Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk (eller tilsvarende) forutsettes å gjøre seg kjent med relevante deler av pensumet.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og innleveringer.

Obligatoriske aktiviteter:

 1. Litteraturgjennomganger: Studentene skal (i grupper) levere litteraturgjennomganger underveis i kurset, etter nærmere informasjon gitt på første forelesning.
 2. Seminaroppgave: På siste forelesningsdag, i seminarer, skal studentene (i grupper) presentere en policyanbefaling på bakgrunn av et posisjonsnotat (1200-1500 ord). 

Eksamen

Avsluttende oppgave:

 • Hver student skal levere en individuell oppgave (3500-5000 ord).
 • Det informeres nærmere om tema for oppgaver på første forelesning.
 • Oppgaven må følge retningslinjene for formelle krav til innlevering av oppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakteren

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2022

Tilbys uregelmessig

Eksamen

Vår 2022

Tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk