ENERGI4010 – Bærekraftige energisystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i hvordan skaffe verden nok energi, som er sikker, tilgjengelig for alle og samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene.

Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom forelesninger, institusjonsbesøk og tverrfaglig prosjektarbeid. Målet er å gi studentene et helhetlig bilde av hvordan energi produseres, distribueres og forbrukes, og hvordan nødvendige endringer i samfunnet kan bidra til å nå klimamålene fra FNs klimaavtale fra Paris i 2015.

Emnet gir en innføring i fornybare energikilder som sol, vind, vann og termisk varme, i tillegg til kunnskap om kjernekraft og fossile energikilder med CO2-håndtering. Forelesningene tar for seg tiltak for effektiv energibruk, samt dynamikken i energimarkedet. Ikke minst er det politiske og juridiske rammeverket for endringer av energisystemet sentralt.

Emnet er tverrfaglig, og rettet mot studenter fra alle fakulteter og studieprogrammer og gir studentene gode muligheter for å samarbeide på tvers av fag. Eksempelvis kan fysikere og statsvitere jobbe sammen i prosjektgrupper som studerer energi- og klimaeffekten av ulike tiltak i transportsektoren.

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Ha oversikt over ressursgrunnlag, teknologisk modenhet, produksjonskostnader, konkurransedyktighet, arealbehov og miljøkonsekvenser for de viktigste lavkarbon energikildene
 • Kjenne til utfordringene for kraftnettet ved en større forventet andel elektrisitet i energiforsyningen og spesielt fra varierende fornybare energikilder
 • Kjenne til mulige løsninger i form av storskala energilagring og ”smarte” nett
 • Ha oversikt over mulige tiltak for mer effektiv energibruk, med vekt på industri, energiproduksjon, bygninger, og på sikt mer energismarte hus og byer
 • Lære om alternative fremtidsscenarier for energibehov og klimagassutslipp, basert på internasjonalt anerkjente energisystemanalyser og prognoser
 • Ha kunnskap om hvordan vi kan erstatte vår fossilbaserte energiforsyning med mer bærekraftige lavkarbon energisystemer med akseptable miljøpåvirkninger

Ferdigheter

Du skal:

 • På bakgrunn av din egen fagkompetanse, forelesninger og tilleggslitteratur utvikle forståelse for kompleksiteten i energi- og klimautfordringene.
 • Ved hjelp av tverrfaglig prosjektarbeid utvikle evne, interesse og forståelse for å se din kunnskap i sammenheng med andres kunnskap (teamkonseptet).
 • Lære å arbeide resultatrettet med relevante problemstillinger for samfunns- og arbeidsliv.

Kompetanse

Du skal:

 • Med utgangspunkt i din spesifikke faglige bakgrunn og den kunnskapen du tilegner deg gjennom emnet kunne bidra med selvstendige og begrunnede vurderinger og innspill – i en profesjonell sammenheng, faglig så vel som i den nasjonale og internasjonale energidebatten.

Opptak og adgangsregulering

Søknaden består av to deler:

1. Dersom du har bachelorgrad fra et annet lærested enn UiO: Last opp en kopi av bachelor-vitnemål i vårt nettskjema. Dersom bachelorgraden din er fra UiO, trenger du kun å sende inn motivasjonsbrev, se punkt to.

2. Send inn et motivasjonsbrev via denne lenken. For å kunne plassere deg i en tverrfaglig gruppe vil vi vite litt om bakgrunnen din og hvorfor du er engasjert i energispørsmål. Emnet har plass til inntil 20 studenter.

Søknadsfrist 15. august.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad.

Undervisning

Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Dette betyr at emnet er gis i form av  forelesningsrekker og institusjonsbesøk kombinert med tverrfaglig prosjektarbeid. 

Obligatoriske aktiviteter: 

 • For å få emnet godkjent er det et krav om 75% deltagelse på forelesninger og 75% oppmøte på seminarer. 
 • Levere en individuell oppgave. 

Eksamen

Tverrfaglig prosjektoppgave:

Studentene blir delt opp i grupper på fire til fem studenter og skal skrive en prosjektoppgave.

Prosjektoppgaven bør ikke overstige 20 sider inkludert og figurer, men ekskludert referanser.

Det krav om at man deltar i gruppearbeidet på en tilfredsstillende måte.

Oppgaven skal presenteres  muntlig en uke etter at den er levert 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk