Dette emnet er nedlagt

KRIS3001 – Livstolkning og epokegjørende tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over ulike former for bibeltolkning innenfor den kristne tradisjonen, med særlig henblikk på relasjonen mellom bibeltolkning og livstolkning. I tillegg til sentrale eksempler på tolkningsstrategier og -metoder i forskjellige epoker opp gjennom tidene, vil det bli lagt vekt på sentrale bidrag til kristen livstolkning fra det 20. århundre, inkludert tolkningsstrategier som har preget den faglige debatt de siste tredve årene, hvor feministiske, frigjøringsteologiske, fenomenologiske og ”litterære” tilnærmingsmåter har spilt en viktig rolle.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studentene utvikle en forståelse for de ulike lesemåter og få et innblikk i tidligere tiders bibel- og livstolkning. Studiet skal lede til øket hermeneutisk bevissthet. Studentene skal kunne forstå og vurdere ulike former for kristen livstolkning i det 20. århundre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

NB! Dette emnet tilbys kun en gang til; høsten 2015.

Forelesning, en dobbeltime hver uke.

Obligatoriske aktiviteter:
To framlegg over pensumtekster. Det er obligatorisk nærvær på 80% av forelesningene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen på 3000-4000 ord.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter