TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tenkning om hvordan tekster fortolkes og skaper mening, kalles hermeneutikk. Framveksten av moderne hermeneutikk har hatt konsekvenser for hvordan en tenker om religion, tekst og historie i humanistiske vitenskaper i dag.   

Emnet gir en innføring i vitenskapsteori med særlig vekt på hermeneutikk, forklaringer og rasjonalitet. Hovedvekten ligger på en historisk innføring i teologisk hermeneutikk, samt en systematisk innføring i generelle hermeneutiske problemstillinger.  I forlengelsen av dette viser emnet hvordan nyere hermeneutiske teorier, kritisk tenking og modernitet har vært med å påvirke både nyere kristendomstradisjoner og religionsteori. Emnet gir også en grunnleggende innføring i aktuell religionsvitenskap.

Universell utforming
Emnet er utviklet etter prinsipper om universell utforming. Det vil si at det er tenkt gjennom mange spesielle læringsbehov og tilrettelagt for dem så godt som mulig allerede ved semesterstart. Eksempelvis holdes undervisningen i godt tilrettelagte omgivelser, og lydfiler av forelesninger er tilgjengelig for studenter på timeplanen på nettet.

Hva lærer du?

  • Emnet skal utvikle studentenes evne til å tenke kritisk og hermeneutisk om religion og teologi
  • Studenten skal kunne gjøre rede for viktige historiske trekk ved utviklingen av teologisk hermeneutikk, samt kunne gjøre rede for grunnleggende vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til hermeneutikk, rasjonalitet og ulike forklaringsmodeller.  
  • Studenten skal kunne gjøre rede for ulike grunnlagsproblemer i moderne religionsvitenskap.
  • Studenten skal kunne gjøre rede for ulike framstillinger av forholdet mellom teologi, modernitet og samfunn i nyere kristendomstradisjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Fullt overlapp (10 studiepoeng) med:

  • Emner som er fastsatt til å utgjøre examen facultatum ved Universitetet i Oslo
  • Examen philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere ved Universitet i Oslo, som ga uttelling som ett semester i en grad ved Det teologiske fakultet

Bare ett av de emner som er fastsatt til å utgjøre examen facultatum, kan inngå med studiepoeng i en students grad eller emneoversikt på karakterutskrift.

Undervisning

Undervisning gis som forelesninger gjennom hele semesteret.

Emnet har et digitalt klasserom i Canvas til disposisjon for lærerne og studenter med undervisningsopptak. Lydfilen av forelesninger gjøres tilgjengelig for studenter på timeplanen på semestersiden i etterkant av forelesningene (med forbehold om tekniske problemer).

Obligatoriske aktiviteter

En oppgave på ca 1000 ord. Oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Fire timers forberedt skriftlig prøve med tilsyn.

Tre forberedende eksamensoppgavesett publiseres én virkedag før eksamen. Et av de tre oppgavesettene gis til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter