Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Over et helt semester vil studentene få anledning til å gjennomføre et praksisopphold i en utvalgt institusjon, organisasjon, råd, organ eller lignende. Studentene vil settes til noen konkrete oppgaver i tillegg til å involveres i virksomhetens mer generelle drift.


Praksisen er beregnet til å innebære to hele arbeidsdager per uke. Studentene får tildelt arbeidsplass på samt en mentor fra virksomheten. Studenter som ønsker å gjennomføre et praksisopphold, bør forberede seg på stor grad av selvstendighet.

Det vil gjennomføres et forberedelsesseminar før praksisperioden begynner. Praksis må bli godkjent av emneansvarlig før kandidaten kan gå opp til eksamen.


Eksamen består av en oppgave hvor studenten skal drøfte en selvvalgt problemstilling, erfaring eller utfordring de har møtt i praksisoppholdet opp mot et selvvalgt pensumutdrag fra ett av emnene tidligere i studiet. Det er derfor viktig at studenten tidlig begynner refleksjonen over hvilket pensum som er nyttig for å drøfte og problematisere erfaringer fra praksis. Se avsnitt om eksamen nedenfor.

Arbeidsoppgaver vil variere fra semester til semester, men vil kunne innebære:

 • informasjonsinnhenting og utredning
 • analyse og presentasjon
 • rapportskriving
 • arrangere konferanser og seminarer

Høsten 2020 blir det tildelt tre praksisplasser:
    
1. Tidligere mellomkirkeligråds (MKR) avdeling for samfunn og diakoni - én plass
MKR ønsker en student som kan bidra i organisasjonens daglige arbeide. De er særlig interessert i studenter som kan bidra i informasjonsarbeide, skrive selvstendige tekster, og kan bidra i konkrete prosjekter. Konkret hvilke oppgaver studenten settes til, vil avhenge av hvilken student som får praksis, men de ser for seg arbeide innenfor følgende felter:
- Organisering og praktiske oppgaver knyttet til Rettferdighetskonferansen (september/oktober).
- Oppfølging av spørsmål knyttet til kristne migranter.
- Kommunikasjonsoppgaver, intervju og tekstarbeide.
- Organisering av og seminarer knyttet til religionsdialog og religionsfrihetsarbeide.
- Arrangering av frokostmøter eller webinar.
- Deltakelse på seminarer og prosessmøter knyttet til fremmedfrykt, rasisme og populisme, samt å skrive tekster for publikasjon i etterkant.
- Arrangere møter og føre referat i Dalitnettverket.
- Arrangere, referere og blogge fra arbeidet i Nasjonalkomiteen i Det lutherske verdensforbund.

2. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) - to plasser

STL ønsker en student som kan bidra inn i ett konkret prosjekt STL jobber med. Konkret hvilket prosjekt studenten kobles til, vil avhenge av hvilken student som får praksis, men de ser for seg arbeide innenfor følgende felter:

Politikk:.
- Bidra i arbeide med høringer og høringsmøter
- Bidra i arbeidet med forskrifter for ny lov om tros og livssynssamfunn
- Delta i møter i interreligiøst klimanettverk
- Deltakelse i planlegging og gjennomføring seminar for tros og livssynssamfunn i Oslo

Dialog:
- Forberede diskusjonstema for rådsmøter i STL
- Bidra til å forberede sakspapirer og skrive referat fra rådsmøter i STL
- Delta i gjennomføring av URO-workshops (ungdom, religion og oppvekst) med teknisk/praktisk støtte, evaluering og med innspill
- Delta med teknisk og praktisk støtte i gjennomføring av FaITH
- Delta praktisk i forberedelser og gjennomføring av STLs årskonferanse

Sosialetikk:
- Bidra i samtaler, uttalelser på feltet fremmedfrykt, gjerne i samarbeid med praksisstudenten hos kirkerådet

Generelt:
- Produsere saker til nyhetsbrev og for sosiale medier
- Bidra i koronaprosjektet m.m.
- Rydding og systematisering av arkiv
- Praktiske oppgaver på sekretariatets kontor
- Deltakelse i styremøter, stabsmøter og andre aktuelle møter

Praksisstudenten forventes å ha gode skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.

Hva lærer du?

Emnets læringsutbytte er beskrevet i kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser. Etter gjennomført emne skal studentene ha oppnådd følgende:

Kunnskaper

 • har innsikt i den praktiske relevansen av religions- og samfunnsvitenskapelig kunnskap generelt og din spesifikke kompetanse mer spesielt
 • har kjennskap til bransjen, organisasjonsfeltet og konkret virksomheten du har praksis i, og hvilken rolle praksisstedet spiller i religion- og samfunnsfeltet

Ferdigheter

 • kan bidra i utredning, formidling, analyse og prosjektarbeide innenfor religionsfeltet i det norske samfunn
 • kan redegjøre for og analysere dine funksjoner ved praksisinstitusjonen
 • kan disponere og vurdere eget arbeid, egen innsats og rolle på praksisinstitusjonen
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere et selvstendig arbeid i samarbeid med vertsinstitusjonen
 • har utviklet evnen til å samarbeide og kommunisere med kolleger, ledere og samarbeidspartnere ved praksisinstitusjonen
 • kan gi en oversiktlig og informativ muntlig presentasjon av eget arbeid til en arbeidsgiver

Generell kompetanse

 • kan reflektere over hva du har tilført vertsinstitusjonen i kraft av din kompetanse, og redegjøre for hvordan oppholdet har endret eller utbygget denne kompetansen
 • kan kritisk reflektere over perspektiver og teorier fra religion og samfunnsfaglige studier i møtet med praktiske utfordringer
 • er bedre rustet til å møte praktiske problemstillinger i arbeidslivet
 • har utviklet gode holdninger til ansvarlighet og etterrettelighet i arbeidslivet. Særlig yrkesetiske holdninger og refleksjoner som evne til å følge opp og utføre oppgaver man er tildelt. Evne til å stå i samtale med leder og kolleger i arbeid med konkrete oppgaver og i møte med oppgaver man har utfordringer med å løse.
   

Opptak og adgangsregulering

Du må ha studieplass på studieprogrammet religion og samfunn, bachelor for å kunne ta dette emnet.

Du søker til emnet ved å fylle ut og sende inn nettskjema for opptak til RESA2201 innen fristen 17. juni 2020. Vedlagt nettskjema skal du levere motivasjonsbrev og CV.

Det stilles for opptak til emnet følgende krav:

 • bestått TFF1001, TFF1002, TFF1003, TFF1004 og RESA2001 med et karaktersnitt snitt på C eller høyere
 • bestått minst 20 studiepoeng av 40-gruppen godkjent som del av studieprogrammet religion og samfunn
 • motivasjonsbrev som tilfredsstiller visse kriterier

Informasjon om kriterier til motivasjonsbrev og om rangering av søkere fremgår av nettskjemaet.

OBS! Søkere kan ikke være ansatt hos vertsinstitusjonen fra før.

Søkere rangeres på bakgrunn av karaktersnitt, fullført studiepoeng i studieprogrammet, motivasjonsbrev og intervju. Søkere som ikke har levert tilfredsstillende motivasjonsbrev (jf. angitte innholdskriterier i nettskjema) blir ikke rangert.

Søkere rangeres for opptak til emnet først etter karaktersnitt i emnene TFF1001, TFF1002, TFF1002, TFF1004 og RESA2001, og ved likhet i karaktersnitt rangeres søkere etter antall studiepoeng fullført i studieprogrammet religion og samfunn, bachelor. På bakgrunn av intervju og motivasjonsbrev blir det avgjort hvilken praksisplass søkeren får. (Ved ev. likhet i karaktersnitt og samlet studiepoeng, vil søkere bli rangert etter intervjuet.)
 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Jevnfør avsnitt om opptak og adgangsregulering.

Undervisning

Før studentene starter praksisperioden vil det settes opp en økt hvor studentene får tid til å forberede seg til praksis. Praksis er normert til to dager i uken over 12-13 uker. Praksisen gjennomføres på praksisstedet. Hvilke dager i uken studenten er i praksis avtales mellom studenten og praksisinstitusjonen.
Ved praksisstart skal studentene og mentor skrive en praksisplan. Mot endt praksisopphold skal studenten og mentor sammen skrive en rapport som oppsummerer hva som fungerte godt og hva som var utfordrende i løpet av praksisoppholdet.

Obligatoriske aktiviteter:

- Godkjent gjennomført praksis. Emneansvarlig godkjenner praksisen etter vurdering av praksisrapporten, praksisplanen og på anbefaling fra praksisstedet.
- Gjennomført presentasjon av praksisoppholdet på et innføringsemne (TFF1002 eller RESA1001).

Eksamen

Eksamen består av en oppgave på 3000 ord.
Studenten skal gjøre et utvalg av relevant pensum fra tidligere emner på programmet og bruke dette for å drøfte konkrete erfaringer eller problemstillinger de møtte ved praksisstedet i oppgaven.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Tre praksisplasser

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter