NDID4009 – Masteroppgave i norskdidaktikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I masteroppgaven får du mulighet til å fordype deg i en selvvalgt problemstilling med relevans for norskfaget i skolen. Forskningsprosessen vil normalt kombinere teori og empiri, men det er også mulig å skrive rent teoretiske masteroppgaver.

I empiriske oppgaver kan du bruke eksisterende empirisk materiale eller gjøre egen datainnsamling. Gjennom veiledning får du mulighet til å videreutvikle egne analytiske ferdigheter og formidlingsevne. Arbeidet med masteroppgaven tar utgangspunkt i den prosjektbeskrivelsen du utarbeidet i metodeemnene DIFO4001 – Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data og DIFO4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • de sentrale teoriene og empiriske resultatene innenfor et avgrenset forskningsfelt
 • prosessen fra data- og/eller kildeinnsamling til en teoretisk informert analyse i et forskningsarbeid
 • forskningsetiske prinsipper for forskning om skole og utdanning
 • hvordan sitere, parafrasere og referere i et forskningsarbeid

Ferdigheter til å

 • orientere deg i faglitteratur, analysere og forholde deg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor norskdidaktikk
 • bruke relevante forskningsmetoder for å undersøke en norskdidaktisk problemstilling
 • strukturere og formulere vitenskapelige tekster
 • referere til faglitteratur i henhold til referansestilen APA
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse til å

 • formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • kritisk reflektere over og analysere faglige og forskningsetiske problemstillinger
 • med stor grad av selvstendighet videreutvikle din egen fagdidaktiske kompetanse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emne er åpent for studenter på programspesialisering i norskdidaktikk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning, PROF3025 – Ledelse av elevers læring og PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på de øvrige emnene i programspesialiseringen.

Undervisning

Det gis 8 timer veiledning. Veiledningen kan foregå individuelt og/eller i grupper. Hvis to studenter skriver masteroppgave sammen, veiledes de sammen.

Studenten skal levere en veilederkontrakt. Kontrakten signeres av studenten og veiledere(e).

Adgang til undervisning

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Masteroppgaven er én sammenhengende vitenskapelig tekst på 21.000– 28.000 ord (tilsvarer ca. 60–80 sider), ikke medregnet sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg.

Dersom to studenter skriver masteroppgave sammen, skal begge være involvert i alle deler av forsknings- og skrivearbeidet, og oppgaven skal ha et omfang på 31.000–42.000 ord.

Masteroppgaven skal inneholde et sammendrag på norsk ca. 300 ord. Sammendraget skal ikke overskride en full side og skal stå først i oppgaven. For å gjøre oppgaven tilgjengelig for en internasjonal leserkrets kan sammendraget i tillegg oversettes til engelsk eller andre språk. Oppgaven skal leveres elektronisk i både DUO og Inspera. Oppgaven regnes ikke som levert med mindre den er lastet opp i både DUO og Inspera innen innleveringsfristen.

Fremgangsmåte for opplasting i DUO finner du på siden med generell informasjon om fagdidaktiske masteroppgaver på Lektorprogrammet.

Samtlige emner som inngår i studieløpet det gjelder, må være bestått senest semesteret før masteroppgaven leveres.

Eksamenskommisjonen består av to sensorer, hvorav minst én er ekstern. Veileder er ikke med i kommisjonen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst fra 2019

Eksamen

Vår og høst fra 2019

Innleveringsfrist i vårsemesteret:

15. februar og 1. juni

Innleveringsfrist i høstsemesteret:

15. september og 1. desember

Undervisningsspråk

Norsk