RELDID4002 – Aktuelle religions- og etikkdidaktiske temaer: erfaringsdimensjonen, bærekraftig utvikling, narrativer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg innføring i noen utvalgte sentrale temaer innenfor religions- og etikkdidaktikk. Du får innsyn i temafelt formidlet av religions- og etikkdidaktikere som selv er aktive forskere på feltet. Emnet legger hovedvekt på religions- og etikkdidaktikkens forhold til erfaringsdimensjonen, bærekraftig utvikling og bruk av narrativer (tekst, film, medier).

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

Kunnskaper om

  • faglige og forskningsmessige spørsmål innenfor utvalgte temafelt
  • forholdet mellom religionsundervisning og erfaringsdimensjonen
  • bærekraftig utvikling som etikkdidaktisk utfordring,
  • narrativer i religions- og etikkundervisningen: tekst, film og medier

Ferdigheter til å

  • orientere deg i norsk og internasjonal faglitteratur innenfor noen utvalgte aktuelle temafelt i religions- og etikkdidaktikk
  • analysere og forholde deg kritisk til informasjonskilder og teorier innenfor noen aktuelle temafelt
  • anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder innenfor noen aktuelle temafelt til å formulere og drøfte faglige problemstillinger

Generell kompetanse til å

  • reflektere kritisk, analytisk og forskningsbasert over religions- og etikkdidaktiske spørsmål og problemstillinger
  • formidle og kommunisere religions- og etikkdidaktiske problemstillinger på et faglig avansert nivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet.

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning fordelt ut over semesteret.

Det legges vekt på studentaktive læringsformer, slik som diskusjon av faglige problemstillinger i mindre grupper og i plenum i lys av praksiscase, presentasjon av faglige temaer og øvingsoppgave med veiledning.

Obligatorisk komponent

Studentfremlegg knyttet til studielitteraturen i emnet. Nærmere presisering av innhold og krav gis på semestersiden for emnet. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen på 3 500–4 000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk