SDID4001 – Samfunnsfagdidaktikk: Formål og ferdigheter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg innsikt i aktuelle forskningsdebatter og faghistoriske perspektiver innenfor samfunnsfagdidaktikk. Du vil videreutvikle kunnskapen din om grunnleggende formål, ferdigheter og sentrale metoder i faget, som for eksempel danning, kritisk tenkning, utforskende arbeidsmåter og literacy.

Faghistoriske perspektiver åpner opp for kritisk refleksjon over formålet med faget og hvilke metoder som kan understøtte dette.

Seminarene legger opp til studentaktivitet som gir mulighet til å diskutere sammenhengene mellom forskningslitteraturen, vitenskapsfagene og dine egne erfaringer fra praksis som lærer.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

kunnskaper om

 • aktuelle forskningsdebatter med betydning for samfunnsfagdidaktikk
 • sentrale faghistoriske perspektiver
 • betydningen av kritisk tenkning, ytringsrom og diskusjon i samfunnsfag
 • ulike perspektiver på utforskende undervisningsmetoder og literacy

Ferdigheter til å

 • lese og forstå forskningsartikler og litteratur
 • bruke ulike perspektiver i forskningen til å nyansere din egen forståelse av sentrale metoder i faget
 • formidle komplekse, faglige resonnementer både skriftlig og muntlig
 • relatere forskningslitteratur til klasseromsdata og egne erfaringer fra praksis i skolen
 • skrive faglige tekster som forholder seg til forskningsfronten innenfor samfunnsfagdidaktikk

Generell kompetanse til å

 • videreutvikle din fagkunnskap innenfor samfunnsfagdidaktikk
 • søke etter og analysere faglitteratur
 • skrive faglige tekster
 • anvende forskningsbasert kunnskap for å utvikle dine egne undervisningspraksiser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet.

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen legger opp til studentaktive læringsformer som diskusjoner, gruppearbeid og oppgaver som bygger bro mellom forskningslitteraturen, undervisningspraksiser i samfunnsfag og studentenes egen kontekst og erfaringsbakgrunn.

I dette emnet vil vi anvende klasseromsdata fra seminarleders forskningsprosjekter for å diskutere relevante undervisningspraksiser i norske samfunnsfagklasserom.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Følgende aktiviteter må gjennomføres og godkjennes for å kunne gå opp til eksamen i emnet:

1. Presentere analyse av klasseromsdata i grupper

2. Levere individuell skriftlig oppgave (omfang: 2000 - 2400 ord)

3. Gjennomføre hverandreveiledning på skriftlig oppgave

Adgang til undervisning

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsformer

Eksamen er en 6-timers hjemmeeksamen hvor studentene diskuterer en gitt problemstilling.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Gjennomførte obligatoriske aktiviteter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk