SDID4001 – Samfunnsfagdidaktikk: Formål og ferdigheter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg innsikt i aktuelle forskningsdebatter og faghistoriske perspektiver innenfor samfunnsfagdidaktikk. Du vil videreutvikle kunnskapen din om grunnleggende ferdigheter og sentrale metoder i faget, som for eksempel diskusjon, utforskende arbeidsmåter og kildekritikk.

Faghistoriske perspektiver åpner opp for kritisk refleksjon over formålet med faget og hvilke metoder som kan understøtte dette.

Seminarene legger opp til studentaktivitet som gir mulighet til å diskutere sammenhengene mellom forskningslitteraturen, vitenskapsfagene og dine egne erfaringer fra praksis som lærer.

Gjennom semesteroppgaven får du anledning til å fordype deg i en selvvalgt problemstilling og får veiledning på egen fagskriving.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

kunnskaper om

 • aktuelle forskningsdebatter innenfor samfunnsfagdidaktikk
 • sentrale faghistoriske perspektiver
 • ulike måter du som lærer kan legge til rette for utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter i samfunnsfag
 • betydningen av kritisk tenkning, drøfting og diskusjon i samfunnsfag
 • ulike perspektiver på utforskende undervisningsmetoder

Ferdigheter til å

 • lese og forstå forskningsartikler og litteratur
 • bruke ulike perspektiver i forskningen til å nyansere din egen forståelse av sentrale metoder i faget
 • formidle komplekse, faglige resonnementer både skriftlig og muntlig
 • relatere forskningslitteratur til egen kontekst og egne erfaringer fra praksis i skolen
 • skrive faglige tekster som forholder seg til forskningsfronten innenfor samfunnsfagdidaktikk

Generell kompetanse til å

 • videreutvikle din fagkunnskap innenfor samfunnsfagdidaktikk
 • søke etter og analysere faglitteratur
 • skrive faglige tekster
 • overføre kunnskap fra teoretiske fagdebatter til erfaringsnære diskusjoner om undervisning og læring

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet.

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen legger opp til studentaktive læringsformer som diskusjoner, gruppearbeid og aktualiseringsoppgaver der grupper designer korte seminaropplegg som bygger bro mellom forskningslitteraturen og studentenes egen kontekst og erfaringsbakgrunn.

Emnet har en semesteroppgave der studentene får veiledning i skriveprosessen.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Studentene skal presentere utkast til semesteroppgave og gi innspill til to andre studenters utkast.

Adgang til undervisning

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsformer

Semesteroppgaven er eksamen i emnet. Oppgaven har selvvalgt problemstilling og skal være på 3500-4000 ord (referanser er utenom).

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Gjennomført obligatorisk aktivitet

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk