UTLED4226B – Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I skolen er læreplanarbeid en kontinuerlig prosess som inngår i utviklingsarbeid og kvalitetsarbeid. Emnet skal bidra til å styrke din kompetanse som leder av læreplanarbeid. Du vil utvikle kunnskap om læreplaners rolle som virkemiddel i utdanningsreformer og om hvordan læreplanen skaper betingelser og mulighetsrom for opplæring.

Videre vil emnet bidra til at du utvikler innsikt i sentrale elementer som for eksempel verdigrunnlaget, kjerneelementer og tverrgående temaer, og hvilken betydning disse får for ledelse av skolens læreplanarbeid. Studiets temaer kobles tett mot dine erfaringer og utfordringer som leder.

Hva lærer du?

Kunnskaper 

Etter fullført emne skal du ha 

 • innsikt i læreplanteoretiske- og didaktiske perspektiver på reformer og utviklingsarbeid i skolen
 • kunnskap om sammenhengen mellom fag, undervisning og organisering
 • forståelse av sentrale begreper i fagfornyelsen
 • kunnskap om læreplaner som redskap for styring av og i skolen
 • forstår sammenhenger mellom ledelse, læreplanarbeid og profesjonslæring

Ferdigheter

Etter fullført emne skal du kunne

 • analysere læreplaner i lys av fag og forskning, og identifisere implikasjoner for skolens praksiser
 • vurdere og drøfte konsekvenser av læreplanverkets prinsipper for pedagogisk praksis
 • lede skolens utviklingsarbeid og profesjonsfellesskap i lys av overordnede mål og prinsipper
 • lese, vurdere og bruke ulike kunnskapskilder for å se muligheter og håndtere utfordringer i læreplanarbeidet

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal du kunne 

 • bruke kunnskap om læreplan og didaktikk sammen med aktuell forskning i vurderinger av sentrale utfordringer og konfliktområder i opplæringen
 • lede endringsarbeid i samarbeid med skolens øvrige aktører og i lys av skolens behov

Opptak og adgangsregulering

Emnet kan tas som et enkeltemne.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å få plass på emnet må du ha fullført UTLED4111B, UTLED4111 eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert og går over to semestre, i alt 4 samlinger á to dager. 

Eksamen

Fagoppgave (hjemmeeksamen).

Studiekrav

For å gå opp til eksamen må du tilfredsstille kravene til 80% frammøte på de obligatoriske samlingene, og ha fått godkjent alle arbeidskravene.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er ingen begrensninger når det gjelder hjelpemidler til eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk