Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler veiledning av lærerstudenter, nyutdannede lærere og kollegagrupper i skolen. Emnet gir en innføring i veilederroller, strategier og metoder i veiledning. Det legges vekt på analyse og kritisk refleksjon, praktiske øvelser og verktøy til bruk i veiledning. Bruk av digitale læremidler og utvikling av egen veilederpraksis inngår i studiet.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

KUNNSKAP

Du:

 • har kunnskap om lærerprofesjonens kvalifisering, læring, utvikling og etiske og didaktiske utfordringer og dilemma knyttet til arbeidet som lærer i skolen
 • har kunnskap om faglige, etiske og pedagogiske prinsipper og perspektiver på veilederrollen.
 • har kunnskap om veiledning som teoretisk og praktisk felt, med vekt på dialog, kollektive lærings- og utviklingsprosesser, kommunikasjon og relasjonsbygging.
 • har kunnskap om digitale verktøy for veiledning og profesjonell utvikling.

 

FERDIGHETER

Du:

 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning og profesjonsutøvelse for å utøve, analysere og kritisk reflektere over veiledning i utdanning og yrke.
 • kan anvende digitale verktøy i veiledning.

 

GENERELL KOMPETANSE

Du:

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk analysere og evaluere veiledningsprosesser.
 • kan utøve skjønnsmessige overveielser på en kritisk og selvstendig måte, med utgangspunkt i nyere profesjonsforskning, profesjonsteori og profesjonskunnskap.
 • kan utøve etisk dømmekraft i møte med faglige og praktiske problemstillinger.
 • kan planlegge og kritisk vurdere bruk av digitale verktøy i veiledning.

Opptak og adgangsregulering

Lokalt opptak via søknadsweb med søknadsfrist 1.mai

 

Dersom det er flere søkere enn studieplasser, vil kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av følgende rangeringsregler i et lokalt opptak:

•          Det gis 1 poeng per år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis.

•          Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor.

Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil søkerne bli rangert etter en totalvurdering, hvor det blant annet blir lagt vekt på at flest mulig skoler skal være representert på studiet og om skolen man er tilsatt ved er en av ILS’ partnerskoler

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • GSK (generell studiekompetanse)
 • Grunnutdanning av minst tre års varighet fra høgskole eller universitet tilsvarende en bachelor eller cand.mag. grad
 • Utdanningen må inkludere fullført lærer-/lektorutdanning fra høgskole eller universitet, pedagogisk seminar eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Minst tre års relevant praksis (100%) som lærer i skolen etter endt utdanning

 

Overlappende emner

15 studiepoeng overlapp mot VEIL4005/VEIL4015

Overlapp med VEIL4005 og VEIL4005b  (5 studiepoeng) i kombinasjon med VEIL4015 (10 studiepoeng).  Totalt 15 studiepoeng

 

Undervisning

Undervisningen er samlings- og nettbasert og går over ett semester, i alt tre samlinger à to dager. Studentene organiseres i grupper. Arbeid mellom samlingene er en integrert del av studiet, skal dokumenteres på læringsplattformen og danner utgangspunkt for systematisk arbeid på samlingene.

 • Deltakelse på samlingene (80% frammøte)
 • To arbeidskrav


Se semestersiden for mer informasjon

 

Eksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

For å gå opp til eksamen må studenten

tilfredsstille kravet til 80% frammøte på

samlingene og ha fått godkjent alle arbeidskrav.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk