PED2103 – Utvikling og læring; deltagelse og tilrettelegging i skole og barnehage

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Temaene innenfor dette emnet gir en innføring i forskning og teori om forhold som kan fremme eller hemme en god utvikling og læring i pedagogiske settinger:

 • Emnet gir forståelse for hvordan mennesker lærer og utvikler seg, og kompetanse til å vurdere kvaliteten i ulike læringsmiljøer.
 • Årsaker til barn og unges vansker og pedagogiske tiltak vil bli belyst og drøftet i individ-, gruppe- og systemperspektiv.
 • Betydningen av tilhørighet til jevnaldrende og relasjonen til lærere og andre voksenpersoner vil bli vektlagt.
 • I tillegg lærer du om ulike tiltak og tilrettelegging for deltagelse i skole og barnehage.

Hva lærer du?

Kunnskaper 

Etter fullføring av emne skal du:  

 • ha kunnskap om utvikling og læring
 • vite noe om hvordan barn og unges relasjoner til voksne og jevnaldrende har betydning for utvikling av personlig og sosial kompetanse
 • ha grunnleggende kunnskap om ulike psykososiale vansker og hvordan disse vanskene kan forstås i lys av sosiale og (nevro)biologiske forklaringsmodeller
 • ha kjennskap til noen sentrale forskningsbaserte tiltak som har til hensikt å forebygge og avhjelpe utvikling av vansker og problematferd i barnehage og skole

Ferdigheter 

Etter fullføring av emnet skal du kunne: 

 • analysere årsaker til vansker og problematferd i individ-, gruppe- og systemperspektiv
 • kritisk vurdere ulike tiltak som er rettet mot å fremme utvikling av personlig og sosial kompetanse og motvirke problematferd i ulike situasjoner

Generell kompetanse 

Etter fullføring av emnet skal du:

 • ha ha økt bevissthet om hvordan teori og vitenskapelig tenkemåte kan bidra til å forstå barns og unges utviklingsbehov
 • kunne identifisere utviklingsmuligheter i møte med barn og unge som strever og respektere deres integritet og verdighet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer.

Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å delta i undervisningen - ta kontakt med emnets administrative kontaktperson

Obligatoriske aktiviteter

Du skal ha godkjent to obligatoriske aktiviteter før du kan gjennomføre eksamen; en gruppeoppgave og en individuell oppgave. 

 • Du skal utforme og gi en posterpresentasjon i gruppe.
 • Du skal skrive en kort individuell oppgave basert på et case

Frister og retningslinjer for de obligatoriske aktivitetene blir gitt ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år (inkludert godkjenningssemesteret). 

Emnet har et pensum på ca.1500 sider. 

Adgang til undervisning

Deltakelse i undervisningen forutsetter opptak til emnet.

Eksamen

Høst 2020: Eksamensform i PED2103 er endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen. Det blir hjemmeeksamen på dato og tidspunkt som er satt av fra fakultet. Du finner informasjon om dag og til på semestersiden. Dette gjelder kun for høst 2020. 

Skriftlig eksamen (4 timer)

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at du skal kunne ta eksamen.

Eksamensbesvarelsen sensureres av en kommisjon med to sensorer. Den ene av disse kan være emneansvarlig. 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

En eventuell søknad om oppgavetekst på engelsk må sendes til Institutt for pedagogikk innen 1. september.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk