Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fokus i dette emnet er pedagogikkens samfunnsoppgaver og dens samspill med kultur og samfunn, nå og før. 

Du får en innføring i

 • hvordan pedagogiske oppgaver og institusjoner inngår i samfunns- og arbeidsliv
 • hvordan de begrunnes i demokratiske og fellesmenneskelige verdier og bestemmelser.

Du studerer utdanningssystem, læreplan og evaluering, samt hvordan skole og andre pedagogiske institusjoner endrer seg i møte med aktuelle utfordringer. Du vil også studere hvordan oppdragelse, danning og utdanning henger sammen med demokrati, mangfold og likestilling.

Emnet bygger på temaer i PED1001 – Læring og undervisning og gir en utvidet oversikt over sentrale forskningstradisjoner og områder, samt over pedagogikkfaget sett under ett.

Hva lærer du?

Kunnskaper og forståelse

Du skal kunne:

 • redegjøre for ulike teoretiske perspektiver på danning og utdanning
 • redegjøre for sammenhenger mellom danning, utdanning, oppdragelse og sosialisering
 • redegjøre for kultur- og samfunnsperspektiv på pedagogiske prosesser og for historiske utviklingslinjer og aktuelle utfordringer for utdanningssystem, læreplaner og evaluering
 • analysere oppvekstarenaer og hvordan barn og unge forholder seg til dagens oppvekstsvilkår

Ferdigheter og dyktighet

 Du skal vise at du kan:

 • finne fram til pedagogisk forskning om aktuelle tema
 • bruke fagtekster fra ulike pedagogiske delområder til å belyse mer kompliserte pedagogiske problemstillinger
 • kommunisere faglig, både muntlig og skriftlig, og arbeide og samarbeide om faglige oppgaver

Generell kompetanse og danning 

Du vil kunne utvikle:

 • kjennskap til sentrale forskningsretninger innen individrettede, kulturrettede, og samfunnsrettede delområder
 • evnen til å bruke kunnskaper fra aktuell pedagogisk forskning nyansert og saklig
 • kjennskap til pedagogiske områder der en kombinerer saklige og normative vurderinger
 • evnen til å bruke og integrere kunnskaper fra flere pedagogiske delområder i arbeid med aktuelle tema

Beskrivelsen av forventet læringsutbytte er delt i tre deler. I obligatoriske oppgaver og eksamen blir du vurdert ut i fra din samlede kompetanse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du tar PED1001 – Læring og undervisning før du tar PED1002 – Danning og utdanning. Til sammen gir disse to emnene en innføring i pedagogikkfaget. PED1001 – Læring og undervisning handler om læring og undervisning, PED1002 – Danning og utdanning om danning og utdanning. Delene utfyller hverandre, men PED1002 – Danning og utdanning omhandler mer kompliserte fenomener og det er en fordel om du kjenner fagstoffet i PED1001 – Læring og undervisning før du begynner på PED1002 – Danning og utdanning

Overlappende emner

Når det er overlapp mellom emner betyr det at du ikke får nye studiepoeng hvis du allerede har tatt det emnet som overlapper med den nye emnet. Dette er fordi det faglige innholdet i emnene er for likt til at du kan få ny uttelling i form av studiepoeng.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Forelesningene gir deg orientering og oversikt. I seminarundervisningen samarbeider du med andre om faglige tema, og du får individuell veiledning på arbeidskrav.

Pensum ca. 1500 sider.

Obligatoriske aktiviteter:

Du må gjennomføre obligatoriske aktiviteter i dette emnet. Det kan være ulike former for skriftlige oppgaver (individuelt eller i gruppe), eller ulike former for muntlig framføring/seminarinnlegg (individuelt eller i gruppe). Alle obligatoriske aktiviteter må være fullført og levert før du kan ta eksamen

Nærmere detaljer om obligatoriske aktiviteter og frist for innlevering vil foreligger ved studiestart hvert semester.

Du kan velge mellom to studievarianter, seminar- eller selvstudiumsvariant.

Seminarvariant

Det er frivillig å følge seminar, men det kreves aktiv deltakelse av studenter som velger å følge seminarundervisningen. Gjennomføring av obligatoriske komponenter kan knyttes til seminaret

Selvstudiumsvariant

Hvis du følger selvstudiumsvarianten, skal du levere de obligatoriske aktiviteter individuelt og som skriftlige oppgaver.

Adgang til undervisning

Undervisning i form av forelesninger er åpne for alle. Seminargruppene er forbeholdt studenter med opptak på seminarvarianten.

Eksamen

Hjemmeeksamen (3 dager)

Avsluttende eksamen er en skriftlig oppgave som gjenspeiler den faglige bredden i emnet.

Informasjon om krav til eksamensbesvarelsen blir kunngjort ved eksamensstart.

Du må ha fullført og levert alle obligatoriske aktiviteter før du kan ta eksamen.

Eksamensbesvarelsen blir sensurert av en kommisjon med to sensorer.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Eventuell søknad om å få oppgaveteksten på engelsk må sendes til Institutt for pedagogikk innen 1. februar.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk