SPED2100 – Utvikling i et livsløpsperspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet møter du følgende tematiske områder:

 • Ulike sider ved menneskets utvikling, og fra både et spesialpedagogisk og et allmennpedagogisk perspektiv
 • Utviklingsteorier i et historisk perspektiv
 • Faktorer som påvirker utvikling
 • Utvikling i et livsløpsperspektiv (fra tidlig utvikling til aldring) med fokus på biologiske, kognitive og psykososiale utviklings- og sosialiseringsprosesser

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal tilegne seg kunnskaper om

 • neuropsykologisk utvikling - hjernens utvikling og aldring
 • genetikk og epigenetikk
 • risikofaktorer i utviklingsprosessen (før, under og etter fødsel) i et spesialpedagogisk perspektiv
 • kartlegging av utviklingsprosesser

Innsikt

Du skal få innsikt i

 • kognitiv og psykososial utvikling i et inkluderingsperspektiv
 • utvikling i spedbarnsalderen
 • språkutvikling inkludert lingvistikk, utvikling av intelligens, minne, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner, som grunnlag for kartlegging og utredningsarbeid

Ferdigheter

Gjennom arbeid med emnet skal du kunne anvende utviklingsteoretiske perspektiver til å kartlegge og analysere systemiske faktorer og praktiske situasjoner i spesialpedagogisk arbeid. Dette inkluderer egen erfaring med grunnlag i intern praksis med case (Lab/PBL)

Generell kompetanse

 • kunne forstå og anvende teori for å legge til rette for og gjennomføre opplæring for barn, unge og voksne med spesielle opplæringsbehov på ulike livsarenaer
 • kunne forstå og se sammenheng mellom utvikling og læring og atypiske utviklingsforløp

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, men kan åpnes for enkeltemneopptak, dersom kapasiteten tillater det.

Overlappende emner

30 studiepoeng overlapp mot UTVIT1100 – Innføring i utdanningsvitenskap (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er forbeholdt undervisningspåmeldte studenter. Det benyttes ulike undervisnings- og læringsformer med

 • forelesninger
 • PBL-seminarer med praktiske Case (PBL/LAB)
 • arbeidskrav

Obligatoriske aktiviteter i undervisningen

 • deltakelse i PBL-seminarer
 • oppgave knyttet til videocase og tester fra LAB
 • to arbeidskrav

Merk: det er ikke mulig å bytte gruppe etter at du har fått plass på valgt seminargruppe.

Eksamen

Skriftlig 6-timers eksamen.

For å gå opp til eksamen må de obligatoriske aktivitetene i undervisningen være godkjent. Alt fravær fra PBL og obligatoriske forelesninger utover 20 % må dokumenteres med legeattest. De obligatoriske aktivitetene er gyldig i 3 år og du trenger ikke å ta dem på nytt hvis du går opp til ny eksamen innen 3 år.

Sensurordning: Intern sensor på skriftlig eksamen. Intern og ekstern sensor ved klagesensur.

Korrekt sitat- og kildebruk

Sensur av eksamen på ISP

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et nytt eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Evaluering Høst 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Tilbys første gang høsten 2018, deretter hver høst

Eksamen

Hver høst

Tilbys første gang høsten 2018, deretter hver høst

Undervisningsspråk

Norsk, svensk, dansk eller engelsk