SPED4010 – Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i 

 • vitenskapsteoretiske forutsetninger for spesialpedagogisk forskning og profesjonsutøvelse
 • slutningsformer og kausalitetsforståelse, inkludert deduksjon, induksjon og forholdet mellom teori og empiri
 • kvantitative og kvalitative studieformer, herunder innsamling, bearbeiding og tolking av data
 • informantrekruttering, personvern og forskningsetikk
 • forskningsrapportering og forskningsformidling

Hva lærer du?

Kunnskaper:

 • du får innsikt i vitenskapsteoretiske, metodologiske og forskningsetiske spørsmål som angår spesialpedagogisk forskning.
 • du får kunnskap om forskjellige kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og om statistiske metoder og verktøy

Ferdigheter:

 • du får ferdighet i å vurdere hvilke metoder som egner seg til å løse ulike spesialpedagogiske forskningsproblemer
 • du får utviklet et teoretisk, metodologisk og praktisk grunnlag for å arbeide selvstendig med masteroppgaven

Generell kompetanse:

 • du får kompetanse til å analysere og vurdere spesialpedagogisk forskning på et vitenskapsteoretisk og metodologisk grunnlag
 • du får kompetanse til å utarbeide en spesialpedagogisk masteroppgave

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Undervisning

Det veksles mellom forelesninger og seminargrupper. Et oppgaveforberedende seminar er obligatorisk.

Les mer om obligatorisk undervisning og fravær

Adgang til undervisning

Undervisningen er forbeholdt undervisningspåmeldte studenter.

Eksamen

Obligatorisk komponent

Prosjektplan for egen masteroppgave er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent før du får anledning til å levere inn hjemmeeksamen. Prosjektplanen utarbeides i et obligatorisk masteroppgaveforberedende Seminar (MOS) og godkjennes av seminarleder.

Tildeling av veileder for masteroppgaven forutsetter at skriftlig individuell skoleeksamen i statistikk, hjemmeeksamen og prosjektplanen er bestått.

Eksamen

Eksamen består av to komponenter:

1) skriftlig individuell skoleeksamen i statistikk

2) hjemmeeksamen i metode, vitenskapsteori og forskningsetikk

Sensurordning:

Det benyttes en intern sensor til eksamen.

Ved klage benyttes det to sensorer: en intern og en ekstern.

Den samlede karakteren for SPED4010 gis på bakgrunn av eksamen i metode, vitenskapsteori og forskningsetikk (75%) og eksamen i statistikk (25 %). Begge eksamenene må være bestått for å kunne bestå emnet.

Korrekt sitat- og kildebruk

Sensur av eksamen på ISP

Tidligere eksamensoppgave Statistikk skoleeksamen

Tidligere eksamensoppgaver Hjemmeeksamen/Vitenskapsteori og forskningsmetode 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

 • prosjektplanen vurderes til godkjent/ikke godkjent
 • eksamen i statistikk og hjemmeeksamen i vitenskapsteori, metode og forskningsetikk vurderes med gradert karakterskala fra A til F

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tidsbegrensning på gyldighet for arbeidskrav er 3 år. Du trenger da ikke å ta arbeidskravet på nytt hvis du går opp til ny eksamen innen 3 år.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved skriftlig eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved hjemmeeksamen. Studenter som består eksamen, men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk