SPED4010 – Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet

Emnet gir en innføring i 

 • vitenskapsteoretiske forutsetninger for spesialpedagogisk forskning og profesjonsutøvelse
 • slutningsformer og kausalitetsforståelse, inkludert deduksjon, induksjon og forholdet mellom teori og empiri
 • kvantitative og kvalitative studieformer, herunder innsamling, bearbeiding og tolking av data
 • informantrekruttering, personvern og forskningsetikk
 • forskningsrapportering og forskningsformidling

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet skal du ha tilegnet deg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

 • du får innsikt i vitenskapsteoretiske, metodologiske og forskningsetiske spørsmål som angår spesialpedagogisk forskning.
 • du får kunnskap om forskjellige kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og om statistiske metoder og verktøy

Ferdigheter

 • du får ferdighet i å vurdere hvilke metoder som egner seg til å løse ulike spesialpedagogiske forskningsproblemer
 • du får utviklet et teoretisk, metodologisk og praktisk grunnlag for å arbeide selvstendig med masteroppgaven

Generell kompetanse

 • du får kompetanse til å analysere og vurdere spesialpedagogisk forskning på et vitenskapsteoretisk og metodologisk grunnlag
 • du får kompetanse til å utarbeide en spesialpedagogisk masteroppgave

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Undervisning

Det veksles mellom forelesninger og workshop. 

Obligatoriske komponenter

 • Oppmøte og deltakelse på workshop (Det tillates 20 % fravær)
 • Gjennomføring av to obligatoriske arbeidskrav

Detaljert informasjon om arbeidskrav legges ut på semestersiden eller i Canvas før semesterstart.

Adgang til undervisning

Undervisningen er forbeholdt undervisningspåmeldte studenter.

Eksamen

To eksamener

 • Skriftlig individuell skoleeksamen i statistikk (3 timer)
 • Hjemmeeksamen i metode, vitenskapsteori og forskningsetikk (3 dager)

Deltakelse på workshop og obligatoriske arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for å kunne avlegge eksamen. 

Sensurordning

Det benyttes interne sensorer til eksamen.

Ved klage benyttes det to sensorer: en intern og en ekstern.

Det gis en samlet karakter i emnet på grunnlag av de to eksamenene. Hjemmeeksamen vektes 75% og eksamen i statistikk vektes 25 %.
Begge eksamenene må være bestått for å kunne bestå emnet

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

 • arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent
 • hjemmeeksamen og eksamen i statistikk vurderes med gradert karakterskala fra A til F

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tidsbegrensning på gyldighet for arbeidskrav er 3 år. Du trenger da ikke å ta arbeidskravet på nytt hvis du går opp til ny eksamen innen 3 år.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved skriftlig eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved hjemmeeksamen. Studenter som består eksamen, men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk

Norsk, svensk, dansk og engelsk