Skikkethetsvurdering

Alle studenter ved det 5-årige masterprogrammet i farmasi er omfattet av bestemmelsen om skikkethetsvurdering.

Tegning av bekymret mann i hvit frakk med en sjekkliste

Ill.: Colourbox

Hva er skikkethetsvurdering?

Skikkethetsvurdering handler om å sikre at studenten har faglige og personlige forutsetninger for å fungere i yrket, og ikke utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysisk og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet.

Det er to former for skikkethetsvurdering

 1. Løpende skikkethetsvurdering.
  Gjelder alle studenter og skal foretas gjennom hele studietiden. Studenter skal vurderes både i den teoretiske og praktiske delen av studiet.
 2. Særskilt skikkethetsvurdering.
  Skal bare benyttes i helt spesielle tilfeller når andre formelle og uformelle virkemidler ikke fører frem. Særskilt skikkethetsvurdering begynner med at instituttet sender en begrunnet tvilsmelding til institusjonsansvarlig for skikkethet ved UiO.

Hensikten med skikkethetsvurdering

Å fange opp faglig svake studenter og avvikende adferd tidlig i studieløpet er viktig, slik at instituttet kan bidra til å korrigere, veilede og hjelpe.

Formålet med skikkethetsvurdering er å beskytte spesielt sårbare grupper mot uskikkede yrkesutøvere.

En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysisk og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

I særskilte tilfeller kan en bekymringsmelding føre til sak hos skikkethetsnemnda ved UiO og utestengelse fra studiet.

Til deg som er student eller faglærer/foreleser/praksisveileder

Alle som er i kontakt med studenten, for eksempel faglærere, praksisveiledere, medstudenter og administrativt ansatte, kan levere bekymringsmelding/melde tvil.

Du kan levere bekymringsmelding hvis en student faller inn under følgende vurderingskriterier for skikkethet:

Vurderingskriterier for skikkethet

Vurderingskriteriene for skikkethet finnes i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. En student er uskikket til utdanningen dersom studenten faller inn under en eller flere av følgende kriterier:

 1. studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere.
 2. studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
 3. studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.
 4. studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.
 5. studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
 6. studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.
 7. studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter eller brukere.
 8. studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

Hva gjør du?

Du har både rett og plikt til å melde i fra om bekymringsverdige forhold. Du har også et ansvar som medmenneske til å hjelpe en student som har problemer.

 • Snakk med studenten
 • Meld det skriftlig i form av en bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Bekymringsmeldinger skal som hovedregel leveres til instituttleder ved Farmasøytisk institutt, eller via Si fra-systemet til UiO.

Hva skjer videre?

Bekymringsmelding behandles etter gjeldende rutiner på instituttet. Det blir som regel gjennomført samtale med studenten og iverksatt ulike tiltak for oppfølging og veiledning.

Medfører dette ikke nødvendig endring i adferd, blir det vurdert om det er grunnlag for tvilsmelding. Saken oversendes da til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved UiO.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med studieadministrasjonen v/Farmasøytisk institutt, tlf. 22 85 65 85 (ekspedisjonen).

Denne teksten kan også lastes ned som pdf

 

Mann i hvit frakk som holder opp hånden som stoppsignal. Ill.: Colourbox

Publisert 4. jan. 2017 19:30 - Sist endret 9. des. 2019 13:44