Masterspesialiseringen i samfunnsfagdidaktikk

Dette er studieløpet for deg som har en 80-gruppe i samfunnsfag i Lektorprogrammet og velger å ta masterspesialiseringen i samfunnsfagdidaktikk.

Hvorfor velge denne masterspesialiseringen?

Masterspesialiseringen i samfunnsfagdidaktikk har som overordnet mål å utdanne kandidater med bred samfunnsvitenskapelig kunnskap og avansert samfunnsfagdidaktisk kompetanse. Studiet skal videreutvikle din evne til å analysere komplekse samfunnsvitenskapelige problemstillinger og styrke dine ferdigheter i å tilrettelegge for elevers læring i skolens forskjellige samfunnsfag. Dette innebærer også kritisk refleksjon over rollen som samfunnsfaglærer og skolens oppgave og innhold i et samfunnsperspektiv. Gjennom samfunnsfagdidaktiske emner og metodeemner på avansert nivå legger programspesialiseringen i samfunnsfagdidaktikk det faglige grunnlaget for ditt selvstendige arbeid med masteroppgaven.

Hva lærer du?

Etter fullført masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • samfunnsvitenskapelig teori og forskning
 • hvordan samfunnsvitenskapelige problemstillinger kan didaktiseres
 • samfunnsfagdidaktiske spørsmål og perspektiver
 • relevant samfunnsfagdidaktisk forskningslitteratur og forskningsfronten innenfor egen vitenskapelig spesialisering i masterprosjektet
 • forskningsmetode og forskningsetikk, vitenskapsteoretiske posisjoner og faghistoriske tradisjoner  

Ferdigheter til å

 • finne fram til og sette deg inn i relevant forskningslitteratur
 • analysere og forholde deg kritisk til teorier
 • anvende faglitteraturen og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • didaktisere samfunnsvitenskapelige problemstillinger
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse til å

 • formidle og kommunisere samfunnsfagdidaktiske problemstillinger på et faglig avansert nivå
 • analysere og reflektere over faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • formidle kompleks, forskningsbasert kunnskap
 • gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid i samspill med andre
 • med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse

Oppbygging og gjennomføring

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt. I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer. Hvis du ikke vil følge den anbefalte oppbygningen tar du kontakt med studieadministrasjon i Lektorprogrammet.

10. semester

9. semester

Valgfrie emner på 4000-nivå ved SV

8. semester

Valgfrie emner på 4000-nivå ved SV

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Valgfrie emner

Her finner du en oversikt over valgfrie emner på masternivå

Vær oppmerksom på at ikke alle emner tilbys hvert semester. Informasjon om når et emne blir tilbudt, finner du på emnesiden.

I tillegg må du sjekke på emnesiden om du oppfyller forkunnskapskravene til emnet.

Mange emner på SV, spesielt i psykologi og samfunnsøkonomi, har forkunnskapskrav lektorstudenter ikke oppfyller. Hvis du er usikker på hva du skal eller kan velge, anbefaler vi deg å delta på informasjonsmøte om masterspesialiseringen i samfunnsfagdidaktikk. Mer informasjon om møtet finner du nedenfor.

Informasjonsmøter om masterspesialiseringene

Lektorprogrammet arrangerer hvert år informasjonsmøter for alle studenter som begynner året etter med masterspesialiseringene sine. På møte for masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk inviterer vi vanligvis fagpersoner fra sosiologi, statsvitenskap og samfunnsgeografi som vil orientere dere om emnetilbud på master. I tillegg får dere informasjon om de obligatoriske emner og masteroppgaven fra fagansvarlig for samfunnsfagdidaktikk. Vi informerer alle aktuelle studenter i god tid før møtet.

Progresjonskrav

I tillegg til de regulære progresjonskravene, som gjelder alle programstudenter ved UiO, må lektorstudenter oppfylle progresjonskrav før de kan begynne med PROF3025 i 6. semester og før oppstart av masterspesialiseringen i 8. semester.

Publisert 17. feb. 2017 16:14 - Sist endret 5. feb. 2019 14:44