Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i psykologi er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Programmet er sammensatt slik:

 • Fordypning i psykologi (120 studiepoeng)
 • Frie emner (40 studiepoeng)
 • Ex.fac. (10 studiepoeng)
 • Ex.phil.(10 studiepoeng)

Anbefalt studieløp

Anbefalt studieløp for studenter med opptak til og med høsten 2008

Anbefalt studieløp for studenter men opptak høsten 2009 til og med høsten 2015

6. semester Studieløpsemne, bacheloroppgave innen fordypning Fritt emne
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling
4. semester Studieløpsemne, fordypning PSY2014 – Kvantitativ metode PSY2013 – Kvalitativ metode
3. semester Valgfritt psykologiemne (fra BA emne-porteføljen) Valgfritt psykologiemne (fra BA emne-porteføljen) Studieløpsemne, fordypning
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum PSY1010 – Innføring i metode PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi (nedlagt)
1. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant PSY1000 – Innføring i generell psykologi (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i psykologi (120 studiepoeng)

Fordypningen i psykologi er satt sammen av obligatoriske emner og studieløpsemner.

Obligatoriske emner i psykologi

De obligatoriske emnene utgjør 80 studiepoeng og består av følgende emner:

Studieløpsemner

De neste 40 studiepoengene utgjør fordypningen i studieløpet ditt. Du skal velge ett studieløp:

 • Helse -og sosialpsykologi
 • Utviklingspsykologi
 • Kognitiv psykologi
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi
 • Kultur- og samfunnspsykologi

De ulike fordypningenes studieløp presentert i tabellform

Frie emner (40 studiepoeng)

De 40 frie studiepoengene er helt frie. Det innebærer at studenten kan velge helt fritt fra emner innen alle fag som gir studiepoengsuttelling. Det anbefales at studenten velger emner som kan komplettere psykologiemnene, slik at bachelorgraden kvalifiserer for arbeidslivet eller for relevante masterstudier.

Utveksling

Femte semester består av 30 frie studiepoeng, og er det beste tidspunktet for å reise på utveksling. Les mer om studieopphold i utlandet som en del av graden.

Frittstående psykologiemner

Psykologisk institutt tilbyr også emner i psykologi som ikke inngår som obligatoriske i noen av de fem studieløpene. Disse frittstående psykologiemnene anses å være faglig viktige og omhandler temaer med stor etterspørsel, og kan eventuelt supplere de emnene som inngår som obligatoriske i studieløpene. Instituttet tilbyr følgende frittstående psykologiemner:

Undervisning og læringsformer

I starten av studiet får du undervisning i form av forelesninger og skriveseminar. Videre i studiet vil noen emner fortsette å tilby undervisning i form av forelesninger og seminargrupper, mens andre emner tilbyr undervisning i mindre og tettere grupper.

Noen emner vil ha stor grad av studentaktiviteter som rollespill, øvelser, diskusjoner, fremleggelse av stoff etc. Enkelte emner har dette som obligatoriske aktiviteter der det kreves at du er tilstede.

Graden avsluttes ved å skrive en bacheloroppgave. Da deltar du i felles seminarundervisning og får i tillegg individuell veiledning.

Eksamens- og vurderingsformer

I første del av studiet (emnene på 1000-nivå) vil du bli vurdert ved skoleeksamen med karakterskalaen A-F. Etterhvert vil vurderingen variere mellom karakterskalaen A-F og Bestått/Ikke bestått.

Noen av emnene har også obligatoriske aktiviteter som må gjennomføres for å kunne fremstille seg til eksamen. Disse vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Graden avsluttes ved å skrive en bacheloroppgave med selvvalgt problemstilling.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i psykologi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 15. mars 2018 10:24 - Sist endret 19. mars 2020 10:42