Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Læring foregår som tilegnelse, deltagelse og kunnskapsutvikling. Målet for fakultetet er at profesjonsutdanningen representer mangfold og variasjon gjennom de ulike semestrene og at undervisningen i emnene er i tråd med aktuell pedagogisk fagutvikling.

Programmet veksler mellom innlæring av teoretiske verktøy og praksis, programspesifikke emner og fellesemner med de øvrige bachelorprogrammene ved fakultetet.

Undervisningen på de spesifikke emnene veksler mellom større forelesninger, seminarer og mindre gruppeundervisning. Innlevering og presentasjon av skriftlige oppgaver er også forbundet med flere av emnene. Veiledning, enten individuelt eller i grupper, er forbundet med de fleste oppgavene. Selvstudier er sammen med diskusjon og samarbeid i grupper viktige arbeidsformer for å få solid kunnskap i fagene. I praksisemnene vil det være perioder med menighets- eller institusjonspraksis. Dette vil ved siden av pensum danne grunnlaget for den øvrige undervisningen.

Fakultetet legger mer og mer vekt på digitale verktøy både i undervisning (Powerpoint og utlegging av undervisning og undervisningsmateriell på henholdsvis Podcast og Fronter) og eksamen.

Gruppeundervisningen på fellesemnene legges opp etter programtilhørighet. Dette betyr at teologistudentene allerede fra dag én vil arbeide sammen. Det er lagt opp til høy grad av tilstedeværelse på emnene fra studentene. Dette er for å sikre jevn faglig progresjon og stabile kull.

Praksis

Det er tilsammen 90 studiepoeng praksisrelatert undervisning i programmet gjennom emnene TEOL2010, TEOL4010 og TEOL4020. I disse emnene ligger det inne observerende og deltagende praksisperioder med institusjonspraksis og menighetspraksis i forhold til prestetjeneste.

Obligatorisk undervisning

Alle emner vil ha arbeidskrav som må gjennomføres for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene kan være i form av obligatorisk fremmøte i undervisningen, fremlegg i gruppeundervisning og skriftlige innleveringer.

Undervisningsspråk

Norsk og for enkelte emner engelsk

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Fakultetet anvender en rekke forskjellige eksamens- og vurderingsformer: Skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappe- og arbeidskrav og muntlig prøving. Se emnebeskrivelsene for videre informasjon.

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. mars 2016 13:10